EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
BA-13
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ประกาศราคากลาง
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   


EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายต้นกอ-หน้าเขา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …………………………………….. เทศบาลตำบลนาขยาด ม...
[ more... ]

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ.25
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ************************************** ตามที่นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ในการประชุมส...
[ more... ]

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 ช่วงครึ่
...
[ more... ]

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายอ่างเก็บน้ำ - ห้วยปาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
[ more... ]

  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2563 (เพ
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2563) ****************** ตามที่เทศบาลตำบลนาขยาด ได้ประกาศใช้แผนการดำเนิน...
[ more... ]
................................................................................................

EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.
:: ข่าวประกวดราคาmore.
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 02-06-2563]
ประกาศราคากลาง : [ 29-05-2563]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 29-05-2563]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 22-05-2563]
ประกาศราคากลาง : [ 19-05-2563]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 01-04-2563]
ประกาศราคากลาง : [ 01-04-2563]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 09-01-2563]
ประกาศราคากลาง : [ 09-01-2563]
wew : [ 12-03-2562]
:: ข่าวประชาสัมพันธ์more.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 ช่วงครึ่งปีแรก : [ 29-05-2563]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ : [ 15-05-2563]
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ : [ 16-03-2563]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 27-01-2563]
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ : [ 16-12-2562]
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 21-11-2562]
เชิญชวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านคอร์รัปชั่น : [ 24-06-2562]
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : [ 19-06-2562]
เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) : [ 19-06-2562]
เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) : [ 19-06-2562]
:: BA-13more.
ประกาศราคากลาง : [ 22-01-2562]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ : [ 27-04-2561]
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 19-01-2561]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 กันยายน 2559 : [ 21-09-2559]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 07-10-2558]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 02-07-2558]
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ : [ 25-02-2558]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด ปรับปรุงผิวจราจรเคพซีล ถนนสายทุ่งสำโรง-ควนดินแดง ม.9 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด สอบราคาปรับปรุงระบบประปาบ้านต้นไทร ม.11 และบ้านขันหมู่ ม.6 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และวางระบบท่อส่งน้ำดิบ บ้นหนองในวัง ม.4 : [ 27-03-2557]
:: ประกาศสอบราคาmore.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ระบบประปาเทศบาลตำบลนาขยาด บ้านขันหมู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 11-07-2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งรั้ว สแตนเลส ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศตำบลนาขยาด ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 18-08-2558]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทอน – มาบม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 18-08-2558]
:: ข่าวสารกองคลังmore.
รายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 : [ 14-04-2563]
รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 : [ 14-04-2563]
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 : [ 14-04-2563]
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 : [ 10-03-2563]
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 : [ 11-02-2563]
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 : [ 11-02-2563]
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ1/2563 : [ 11-02-2563]
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 : [ 11-12-2562]
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 : [ 11-12-2562]
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562(หลังรับรอง) : [ 06-12-2562]
:: ภาพแสดงหน้าแรกmore.
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ.2562 : [ 02-06-2563]
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2563) : [ 27-05-2563]
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 27-05-2563]
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาดประจำปี 2563 : [ 27-05-2563]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : [ 26-05-2563]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 : [ 03-03-2563]
เรื่อง อนุมัติการจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม และจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาขยาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : [ 03-03-2563]
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 03-03-2563]
รายงานการประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 : [ 05-02-2563]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : [ 14-01-2563]
:: ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บรmore.
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร : [ 25-01-2562]
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร : [ 04-01-2562]
:: จัดซื้อจัดจ้างmore.
ประกาศราคากลาง : [ 03-03-2563]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ : [ 29-08-2562]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : [ 29-08-2562]
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 29-08-2562]
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 29-08-2562]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ : [ 29-08-2562]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : [ 29-08-2562]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 03-08-2562]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 03-08-2562]
ประกาศราคากลาง : [ 03-08-2562]
:: สรุปผลการประกวดราคาmore.
ผลการประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2560 : [ 12-06-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน เมษายน 2560 : [ 24-05-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน มีนาคม 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 : [ 18-04-2560]
:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. more.
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 : [ 11-06-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน มีนาคม 25ุ61 : [ 11-06-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน เมษายน 25ุ61 : [ 11-06-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน พฤษภาคม 2561 : [ 11-06-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕61 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕60 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕60 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕60 : [ 06-02-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร. 1) เดือน พฤษภาคม 25ุ60 : [ 12-06-2560]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน เมษายน 2560 : [ 24-05-2560]
:: แผนอัตรากำลังmore.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่2) : [ 23-01-2563]
ประกาศแผนแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่2) : [ 23-01-2563]
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2562 : [ 28-10-2562]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่1) : [ 29-05-2562]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 : [ 29-05-2562]
:: เครื่องราชอิสริยาภรณ์more.
ทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เทศบาลตำบลนาขยาด : [ 27-11-2561]
ทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เทศบาลตำบลนาขยาด : [ 27-11-2561]
:: เจตจำนงสุจริตmore.
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน : [ 29-05-2562]
: [ 29-05-2562]
:: แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตmore.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี2562 : [ 02-06-2563]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) : [ 13-03-2563]
:: งานการเจ้าหน้าที่more.
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน1/2563 : [ 08-05-2563]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน1/2563 : [ 08-05-2563]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2/2562 : [ 17-12-2562]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : [ 02-09-2562]
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง : [ 23-08-2562]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป : [ 14-08-2562]
พบปัญหาการทุจจริตแจ้งศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : [ 09-07-2562]
ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น : [ 24-06-2562]
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ : [ 24-06-2562]
ข้อบังคับเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 21-06-2562]
:: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสmore.
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 01-06-2563]
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน พ.ศ.2562 : [ 29-05-2563]
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม : [ 29-05-2563]
สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง : [ 24-06-2562]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ : [ 13-06-2562]
มาตรการนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน : [ 13-06-2562]
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : [ 13-06-2562]
:: อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลmore.
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล : [ 12-06-2562]
:: โครงสร้างองค์กรmore.
โครงสร้างเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 16-03-2563]
:: ประกาศราคากลางmore.
ประกาศราคากลาง : [ 02-06-2563]
ประกาศราคากลาง : [ 02-06-2563]
ประกาศราคากลาง : [ 02-06-2563]


:: กระดานสนทนา
 
 
หนังเรื่องนี้มันมาก คู่หูขวางนรก ตลอดกาล มาให... คนชอบดูหนั.. [23 พ.ค. 2563]2
วันนี้ขอนำเสนอหนังเรื่อง! เชือดโหดโคตรอำมหิตเ... Bob [13 ก.ย. 2562]2
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะซีรีส์ ปี20 ตอนที่ 101... pompam [12 ก.ย. 2562]2
อยากให้ชม!" "Heir พลิกคดีลิขิตรัก &... Got [12 ก.ย. 2562]2
ขอเเนะนำ! โคตรพยัคฆ์หยินหยาง (2019) " Not [11 ก.ย. 2562]2
Bleach บลีช เทพมรณะ พากย์ไทย | Ep.45 kammam [10 ก.ย. 2562]2
ร่วมชม''ซีรีย์ฝรั่งซีรี่ย์ฝรั่ง Chicago PD Se... Joy [10 ก.ย. 2562]2
น่าดูน๊ะ Colourful Bone จอมใจ จอมคน จอมราชันย... New [9 ก.ย. 2562]2
Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.50 spy [8 ก.ย. 2562]2
ดูหนังใหม่ชนโรงทางนีเลย Berry [7 ก.ย. 2562]2

 
       
EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มิถุนายน  2563 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

Click and click