แผนอัตรากำลัง
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภาฯ สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภาฯ สมพร ยอดราช 3. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ บุญให้ รัตนพงศ์ 4. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาฯ จีรพล คงจันทร์ 5. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาฯ นิทัศน์ ขวดแก้ว 6. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาฯ ปาริชาติ จำนงค์ 7. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาฯ ประเสริฐ นุ้ยด้วง 8. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาฯ ขาด 9. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาฯ วิทร คงแก้ว 10. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาฯ ลา 11. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภาฯ ขาด 12. นายเพียร สงคง สมาชิกสภาฯ ลา ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายเอกพงศ์ คงเกตุ เลขานุการนายกฯ เอกพงศ์ คงเกตุ 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายกฯ จรูญ ทองด้วง เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องทอดกฐินวัดเขาโพรกเพลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้ากฐินเพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเขาโพรกเพลง ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 กระผมขอเชิญเพื่อนสมาชิกไปพร้อมกันที่วัดเขาโพรกเพลง เวลา 09.00 น. ให้แต่งชุดเครื่องแบบกากี ส่วนคณะผู้บริหารแต่งชุดเครื่องแบบสีขาวเพื่อแห่ผ้ากฐินไปที่ศาลหลักเมืองและกลับมายังวัดเขาโพรกเพลงครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีเทศบาลตำบลนาขยาดขอรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดมีความคิดเห็นจะเสนอเชิญเลยครับ นายกฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -เรื่อง ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีเทศบาลตำบลนาขยาดขอรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผมในฐานะฝ่ายบริหารขอชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทราบรายละเอียดของการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ งบประมาณในส่วนนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมที่ทางเทศบาลตำบลนาขยาดได้ขอไปยังกรมส่งเสริม ผมและคณะบริหาร ท่านปลัดเทศบาลฯ และทางกองช่างได้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ในส่วนของอาคารถ้าดูจากสภาพก็ไม่สมควรที่รื้อถอน แต่ ณ ตอนนี้อาคารบางส่วนก็ได้ชำรุด ผุพังบ้างแล้ว จริงๆแล้วผมว่าจะตั้งงบประมาณเป็นงบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร แต่ถือเป็นโอกาสที่ดีของเทศบาลตำบลนาขยาดที่ได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจมาจากกรมส่งเสริม เมื่อไปสำรวจอาคารก็ไม่น่าจะรื้อถอนอาคารน่าจะทำเป็นที่เก็บของบางส่วน แต่เมื่อทางกองช่างได้ไปสำรวจพื้นที่ในการสร้างอาคารหลังใหม่ ปรากฏว่ามีพื้นที่ไม่เพียงพอเพราะมีพื้นที่ไม่กว้างมากนัก พื้นที่ในส่วนของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำนั้น เป็นการบริจาคของอดีตท่านผู้ใหญ่พิณ ขาวอินทร์ เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ในเมื่ออาคารมีความจำเป็นจะต้องรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ กระผมในฐานะฝ่ายบริหารก็ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาดแห่งนี้ และมีเพื่อนสมาชิกถามกระผมมาว่าถ้ารื้อถอนแล้วโครงสร้างบางส่วนที่ใช้ได้เอาไปไหน ผมว่าเป็นสมบัติของรัฐ คือหลังจากนี้ก็จะให้ทางกองช่างไปสำรวจว่าจะตั้งที่ราคากลางเท่าไหร่ ในส่วนที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้คือ หลังคาและโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็ก กระผมในฐานะฝ่ายบริหารไม่สามารถใช้อำนาจตัดสินใจได้ในการรื้อถอน การก่อสร้างในครั้งนี้จริงๆน่าจะถมที่ด้วยแต่ทางกรมส่งเสริมได้ให้หนังสือมาให้ก่อหนี้ผูกพันไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 หรือตั้งแต่หนังสือมาไม่เกิน 10 วัน ในเมื่อเป็นการสอบราคาใช้เวลาประกวดราคาหลายวันจะตั้งงบประมาณอุดหนุนภายใน ในส่วนปรับปรุงสถานที่ ถมที่ ในส่วนตรงนั้นผมก็ต้องใช้อำนาจสภาฯเหมือนกัน เพื่อเอาไปสนับสนุนโครงการ และชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าในส่วนของเด็กและครูผู้ดูแลเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะย้ายมาที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาขยาดก่อน ในส่วนของครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนก็นำมาไว้ที่นี้ก่อนครับ คิดว่าเพื่อนสมาชิกน่าจะเข้าใจในส่วนตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบให้รื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่ให้ความเห็นชอบให้รื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขาฯเลยครับ เลขานุการสภาฯ -กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย บุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ตามที่ท่านประธานสภาฯได้ถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีเทศบาลตำบลนาขยาดขอรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโงกน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง -เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน - เสียง ประธานสภาฯ -ครับ ขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติอื่นๆ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ นายกฯ -กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -เมื่อวานฝ่ายปกครองได้ขอใช้สถานที่เทศบาลตำบลนาขยาดประชุมเรื่องนาข้าว กระผมได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีบางท่านได้ถามถึงเรื่องการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2557 กระผมได้บอกฝ่ายปกครองว่าอาทิตย์หน้าทางเทศบาลตำบลนาขยาดจะทำหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯและฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดลอยกระทงว่าจะจัดหรือไม่จัด อย่างน้อยๆเราให้เกียรติฝ่ายปกครองเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ เราฐานะเจ้าภาพเป็นคนที่ถืองบประมาณอยู่ เพราะการจัดงานในแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เป็นค่าแต่งตัว ค่าของรางวัลเทศบาลมีให้อยู่แล้วครับ คิดว่าอาทิตย์หน้าจะทำหนังสือถึงเพื่อนสมาชิกและฝ่ายปกครองทุกท่านให้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้เพื่อนสมาชิกหลายคนที่ยังไม่ทราบเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวตำบลนาขยาดที่ได้งบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 2 สาย คือ 1.สายสี่แยกโรงรม – หน้าพอย ประมาณ 600 เมตร ปรับปรุงพื้นผิวถนน งบประมาณจำนวน 2,400,000 บาท 2.สายข้างปั้มสหกรณ์ฯ – ตลาดจันทร์ ช่วงที่ 1 ความยาวประมาณ 475 เมตร ช่วงที่ 2 ความยาวประมาณ 800 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ช่วง ความยาวประมาณ 1,300 กว่าเมตร งบประมาณ 4,700,000 บาท ณ ตอนนี้ทางกองช่างได้ทำราคากลางอยู่และส่วนของฝ่ายพัสดุน่าจะประกาศไม่เกินวันอังคารครับ ในส่วนตรงนี้กระผมอยากเรียนให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจครับว่า ถนน 2 สายนี้ได้งบประมาณมาจากไหนเผื่อชาวบ้านถามว่าทำไมปรับปรุงและซ่อมแซมเฉพาะ 2 สายนี้ เพื่อนสมาชิกจะได้อธิบายให้ชาวบ้านได้ทราบครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือตลอดมาครับ และตามที่ท่านประธานสภาฯได้ทำหนังสือถึงเพื่อนสมาชิกเรื่องการเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดเขาโพรกเพลง ผมขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกให้มาพร้อมกันที่วัดเขาโพรกเพลงเวลา 09.00 น. ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ไม่มีนะครับ ผมขอปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 10.25 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
เขียนโดย : admin 09-01-2558 เวลา 15:10:54 น.


แผนอัตรากำลัง
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มิถุนายน  2561 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
ข้อความ : ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล
โดย : ช่างเล็ก
.............................
ข้อความ : ตอนนี้ฝนตกหนัก สะพานหมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ำ เกิดหัวสะพานทรุด เทศบาลกำลังก่อสร้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
โดย : ช่างเล็ก
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
nakhonsolution.com
Powered by รับทำเว็บไซต์ราคาถูก