แผนอัตรากำลัง
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภาฯ สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภาฯ สมพร ยอดราช 3. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ บุญให้ รัตนพงศ์ 4. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาฯ จีรพล คงจันทร์ 5. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาฯ ขาด 6. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาฯ ปาริชาติ จำนงค์ 7. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาฯ ประเสริฐ นุ้ยด้วง 8. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาฯ วาด จิตรคงสง 9. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาฯ วิทร คงแก้ว 10. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาฯ วัฒนา ศรีชุมพวง 11. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภาฯ สุพัฒ พรหมทอง 12. นายเพียร สงคง สมาชิกสภาฯ เพียร สงคง ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายเอกพงศ์ คงเกตุ เลขานุการนายกฯ เอกพงศ์ คงเกตุ 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายกฯ จรูญ ทองด้วง เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - กระผมอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกเรื่องเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ฝากให้เพื่อนสมาชิกฯทุกท่านให้ช่วยกันดูแลรักษาความเรียบร้อยในเรื่องการเลี้ยงฉลอง การจุดประทัด พรุ ดอกไม้ไฟและอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนได้ครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28(3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผลรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม นั้น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เทศบาลตำบลนาขยาดขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ดังนี้เทศบาลตำบลนาขยาด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ได้ดำเนินการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทันต่อเหตุการณ์ โดยสามารถจำแนกผลการดำเนินการออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข , ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ , ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) โดยบรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น จำนวน 103 โครงการ เป็นเงินงบประมาณตามแผนงานทั้งสิ้น จำนวน 63,860,200.-บาท ซึ่งจากจำนวนโครงการและงบประมาณดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลนาขยาด ได้พิจารณาบรรจุโครงการในเทศบัญญัติตามศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 86โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.49 และเป็นเงินงบประมาณ(ทั้งจากเงินรายได้ ,เงินอุดหนุน และเงินสะสม) 36,416,527.- คิดเป็นร้อยละ 57.03 ตามรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2558 ที่มีอยู่ในมือเพื่อนสมาชิกฯแล้วครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอเข้าระเบียบวาระที่ 4 นะครับ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาขยาดที่ว่า “บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษาพลานามัย เอาใจใส่โครงสร้างพื้นฐาน สร้างงาน สร้างรายได้ ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จัดทำสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ” และกอปรกับนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนในทุกด้าน อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร ด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชุมชนอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารากฐานคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้ วิถีชีวิต การศึกษา หรือการศาสนาและวัฒนธรรม จะมีประสิทธิภาพหรือดีขึ้นได้ จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนหรือจิตใต้สำนึกของคนในชุมชนนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย ดังนั้น วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของผู้นำชุมชนที่มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาจะลืมเสียมิได้ว่าเป้าหมายหลักของการทำงานคือประชาชน อนึ่ง ในการบริหารงาน 1 ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาขยาด ได้รวบรวมผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) เพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ตามแนวทางปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโนบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี รายงานแถลงผลงานฉบับนี้ จึงเป็นสรุปผลการดำเนินงาน ที่เทศบาลตำบลนาขยาดได้ดำเนินการไปแล้ว ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2558 และสรุปรายงานแถลงผลงานฉบับนี้ ยังอาจใช้เผยแพร่เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ในการบริหารงานที่ผ่านมาคณะผู้บริหารฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า การทำงานไม่ว่าจะด้วยขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคและส่วนงานเป็นต้นว่า ความร่วมมือจากชุมชน ผู้นำชุมชน หรือแม้แต่พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานนั้นๆ จะเกิดผลสำเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้ ฉะนั้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในการพัฒนาชุมชนตำบลนาขยาดทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลนาขยาดได้ประมาณการรายรับไว้ 31,805,370.00 บาท โดยแยกเป็นตั้งรับจากเงินรายได้ 16,600,500.00 บาท ตั้งรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,204,870.- บาท และตั้งจ่ายไว้ 31,805,370.00 บาท โดยแยกเป็นงบกลาง 3,264,800.00 บาท, หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 8,446,500.00 บาท , หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 บาท, หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9,781,100.00 บาท,หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,374,000.00 บาท,หมวดเงินอุดหนุน 3,287,130.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,857,200.00 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 170,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ปรากฏว่ามีรายรับจริง 59,238,195.72 บาท แยกเป็นรับจากเงินรายได้ 19,468,031.72 บาท รับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 14,845,777.00 บาท รับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 14,939,510.00 บาท และรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,984,887.00 บาท ในด้านรายจ่ายปรากฏว่ามีรายจ่ายจริง 48,364,612.38 บาท แยกเป็นงบกลาง 16,643,647.86 บาท หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 8,455,747.29 บาท, หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 บาท, หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,107,583.53 บาท, หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,877,979.84 บาท หมวดเงินอุดหนุน 3,125,010.26 บาท ,หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,457,433.60 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 72,570.00 บาท โดยจ่ายจากเงินรายได้ 23,441,102.38 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ 14,939,510 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,984,000 บาท สำหรับสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย, การโอนงบประมาณรายจ่าย และผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดที่มีอยู่ในมือเพื่อนสมาชิกแล้วครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ ปิดประชุมเวลา 10.25 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
เขียนโดย : admin 03-03-2559 เวลา 10:13:26 น.


แผนอัตรากำลัง
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< พฤษภาคม  2561 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
ข้อความ : ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล
โดย : ช่างเล็ก
.............................
ข้อความ : ตอนนี้ฝนตกหนัก สะพานหมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ำ เกิดหัวสะพานทรุด เทศบาลกำลังก่อสร้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
โดย : ช่างเล็ก
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
nakhonsolution.com
Powered by รับทำเว็บไซต์ราคาถูก