ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
wew
wew
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลส
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


wew
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภาฯ สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภาฯ สมพร ยอดราช 3. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ บุญให้ รัตนพงศ์ 4. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาฯ จีรพล คงจันทร์ 5. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาฯ นิทัศน์ ขวดแก้ว 6. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาฯ ปาริชาติ จำนงค์ 7. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาฯ ลา 8. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาฯ วาด จิตรคงสง 9. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาฯ วิทร คงแก้ว 10. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาฯ ลา 11. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภาฯ สุพัฒ พรหมทอง 12. นายเพียร สงคง สมาชิกสภาฯ เพียร สงคง ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายเอกพงศ์ คงเกตุ เลขานุการนายกฯ เอกพงศ์ คงเกตุ 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายกฯ จรูญ ทองด้วง 6. นายอภิชาติ ยอดราช ปลัดเทศบาลฯ อภิชาติ ยอดราช เริ่มประชุม เวลา 10.20 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามที่ผู้ใหญ่ศักดิ์ดา ปาละกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้ให้ทางเทศบาลตำบล นาขยาดช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์ ทางเข้าบ้านหนองในวัง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งทรัพย์สินและร่างกาย ขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันดูแลและช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2559 และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2560 ประธานสภาฯ -การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีพ.ศ.2558 ได้กำหนดไว้ 4 สมัยคือ สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2558 สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่15 สิงหาคม – 13 กันยายน 2558 สมัยที่ 4 เดือน ธันวาคม ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 และสมัยที่ 1 ของปีพ.ศ.2559 คือ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 -เชิญสมาชิกสภาฯเสนอความคิดเห็นได้เลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอถามมตินะครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรคงไว้เหมือนเดิม โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรเปลี่ยนแปลง โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย บุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี -เห็นควรคงไว้เหมือนเดิม จำนวน 9 เสียง -ควรเปลี่ยนแปลง จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ -กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุม สมัยสามัญประจำปี 2559 ดังนี้ สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2559 สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่15 สิงหาคม – 13 กันยายน 2559 สมัยที่ 4 เดือน ธันวาคม ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559 -กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 25560 สมัยที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ครับ -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -เนื่องจากมีหนังสือแบบคำร้องทั่วไป ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามที่แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาดทุกท่านครับ ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกฯเสนอขอญัตติขอให้ปรึกษาเป็นการด่วนด้วยวาจานั้น ผมขอบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 4 ครับ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขอให้ปรึกษาเป็นการด่วน ประธานสภาฯ -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ข้าพเจ้านายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด ขอเสนอญัตติขอให้ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด้วยหมู่ที่ 4 มีความประสงค์ให้ทางเทศบาลตำบลนาขยาดช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 1 ทางเข้าบ้านหนองในวัง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งจากทรัพย์สินและร่างกาย ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล นาขยาดเพื่อพิจารณาต่อไปครับ ประธานสภาฯ -เพื่อนสมาชิกมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญเลยครับ นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ตามหนังสือคำร้องทั่วไป ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ มีความประสงค์ให้ทางเทศบาลตำบลนาขยาดช่วยเหลือและป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 ทางเข้าบ้านหนองในวัง หลังจากนี้เมื่อเราผ่านมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้แล้ว กระผมได้นั่งหารือกับหัวหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าสภ.นาขยาด/สารวัตรใหญ่ ในการแก้ปัญหาและลดอุบัติเหตุ การแก้ปัญหาเบื้องต้น คือ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงจะทำป้ายเตือนชั่วคราวก่อน และหลังจากนี้จะให้หัวหน้าสภ.นาขยาด/สารวัตรใหญ่นำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดในวันนี้เข้าที่ประชุมที่สำนักงานความมั่นคงเรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ โดยจะนำเรื่องนี้เข้าแผนเพื่อที่จะขยายผิวจราจรเชิงสะพานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขยายสะพาน กระผมได้หารือกับหัวหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงว่าให้ทุบราวสะพานแบบทึบเพื่อที่จะทำเป็นแบบโปร่งได้ไหม เขาบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้จะต้องทำราวสะพานแบบมาตรฐาน คือราวสะพานแบบทึบที่มีอยู่แล้ว ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงจะทำให้ได้ในการแก้ไขปัญหาตอนนี้คือ การทำป้ายเตือนชั่วคราวและการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นโพธิ์เพื่อทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ขับรถอย่างระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเห็นสัญญาณป้ายเตือน และตัดแต่งกิ่งไม้ต้นโพธิ์เพื่อทำให้เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นรถที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนเส้นหลักได้มากขึ้น ในส่วนของโครงการของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงปี 2560 ได้เข้าแผนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ามีโอกาสดีมีงบประมาณปลายปีเหลืออยู่ ทางหลวงชนบทก็จะให้งบประมาณนั้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ครับ คือการขยายสะพานให้กว้างขึ้นครับ หรือเพื่อนสมาชิกฯมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ เพื่อที่จะนำระเบียบวาระการประชุมสภาฯแห่งนี้ เสนอให้หัวหน้าสภ.นาขยาด/สารวัตรใหญ่นำเข้าที่ประชุม ณ สำนักงานความมั่นคงต่อไปครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ วาด จิตรคงสง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาเขตที่ 2 -กระผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์น่าจะยกระดับถนนเพื่อให้ได้ระดับเท่ากับถนนสายเอกครับ เพื่อที่จะทำให้สามารถพักรถเมื่อจอดรถรอที่จะขึ้นมายังถนนสายเอกและป้องกันการไหลของรถ กระผมคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าการทุบราวสะพานครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ เพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานแล้วครับ เพราะบริเวณนั้นเป็นถนนต่างระดับและเป็นมุมหักศอก กระผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณวาด จิตรคงสง ในการยกระดับถนนเพื่อให้เท่ากับถนนสายเอก การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่ง กระผมคิดว่าควรจะมีสัญญาณไฟจราจรเพื่อเตือนให้ประชาชนที่สัญจรไปมาระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และกระผมคิดว่าให้ทุบราวสะพานทางด้านทิศเหนือที่เป็นราวสะพานแบบทึบเพื่อปรับปรุงสร้างราวสะพานแบบใหม่เป็นราวสะพานแบบโปร่งครับ กระผมคิดว่าการใช้สัญญาณไฟจราจร การยกระดับถนนและการทุบราวสะพานแบบทึบสร้างเป็นราวสะพานแบบโปร่ง น่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ได้ครับ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ตามที่คุณวาด จิตรคงสง และคุณเพียร สงคง เสนอมาว่าให้ยกระดับถนนเพื่อให้ได้ระดับเท่ากับถนนสายเอก ในส่วนตรงนี้ถ้าเรายกระดับถนนให้สูงขึ้นก็จะทำให้ไหล่ทางของถนนกว้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ของชาวบ้านที่มีดินติดกับถนนที่เราจะทำการยกระดับ ซึ่งทางทางหลวงชนบทไม่สามารถที่จะกระทำได้ในส่วนตรงนี้ ส่วนวิธีการทำไหล่ทางด้านทิศเหนือทางด้านซ้ายมือให้กว้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักรถก่อนออกสู่ถนนสายเอก แต่ก็ไม่สามารถจะกระทำได้เพราะติดกับป้อมอปพร. และอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอมาคือ ทุบราวสะพานแบบทึบและสร้างใหม่ให้เป็นราวสะพานแบบโปร่ง กระผมได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทแล้วครับ แต่เขาบอกเหตุผลมาว่าราวสะพานจะต้องเป็นแบบมาตรฐานตามแบบที่ทางหลวงชนบทได้กำหนดไว้ คือจะต้องเป็นราวสะพานแบบทึบครับ และหลังจากนี้วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือ ทางหลวงชนบทจะมีการติดตั้งป้ายเตือนชั่วคราวก่อนครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ นิทัศน์ ขวดแก้ว -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาเขตที่ 2 -กระผมคิดว่าปัญหาหลักของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 กระผมคิดว่าเกิดจากปัญหาคือ 1.ทางต่างระดับ 2.หัวสะพานทึบมองไม่เห็นรถที่วิ่งบนถนนสายเอก ถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหาหลักจาก 2 สาเหตุนี้ได้ก็จะช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเร่งด่วน ที่สุด กระผมคิดว่าควรติดตั้งกระจกโค้ง เพื่อทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมาจากถนนสายหนองในวังได้มองเห็นรถที่วิ่งมาบนถนนสายเอกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ กระผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ นายกฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์ หลังจากนี้เมื่อผ่านมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้แล้ว กระผมจำนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดครั้งนี้ให้กับหัวหน้าสภ.นาขยาด/สารวัตรใหญ่ เพื่อที่จำนำเรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกหัวสะพานต้นโพธิ์ เข้าที่ประชุม ณ สำนักงานความมั่นคง เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ เพื่อที่จะนำเรื่องนี้เข้าแผนงบประมาณเพื่อที่จะขยายผิวจราจรเชิงสะพานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขยายสะพานต่อไปครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ ปิดประชุมเวลา 11.20 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
เขียนโดย : admin 04-07-2559 เวลา 10:14:35 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มีนาคม  2562 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง