ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภาฯ สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภาฯ สมพร ยอดราช 3. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ บุญให้ รัตนพงศ์ 4. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาฯ จีรพล คงจันทร์ 5. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาฯ ลา 6. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาฯ ลา 7. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาฯ ลา 8. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาฯ ลา 9. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาฯ วิทร คงแก้ว 10. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาฯ วัฒนา ศรีชุมพวง 11. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภาฯ สุพัฒ พรหมทอง 12. นายเพียร สงคง สมาชิกสภาฯ เพียร สงคง ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายเอกพงศ์ คงเกตุ เลขานุการนายกฯ เอกพงศ์ คงเกตุ 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายกฯ จรูญ ทองด้วง 6. นายอภิชาติ ยอดราช ปลัดเทศบาล อภิชาติ ยอดราช เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นนั้น เหตุผล เนื่องจากสำนักปลัดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นเงิน 520,000 บาท สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัด โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68 (สำนักปลัด) ทั้งหลักการและเหตุผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียดที่ว่าข้อความเดิมกับข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครนเก่าพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นเงิน 520,000 บาท สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัด โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68) (สำนักปลัด) จึงขออนุมัติต่อสภาเมื่อสภาอนุมัติแล้วกระผมจะทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงต่อไปครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยครับ เพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม เพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -กระผมมีข้อสงสัยอยากฝากท่านประธานสภาฯไปยังฝ่ายบริหารครับว่า ติดตั้งเครนเก่า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นเงิน 520,000 บาท เครนเก่าการใช้งานอาจจะใช้ได้ไม่นาน ไม่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป อยากจะให้ฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของเครนที่จะซื้อด้วยนะครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ วัฒนา ศรีชุมพวง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ตามที่กระผมได้ดูจากเอกสารปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครนเก่า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นเงิน 520,000 บาท ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้รถบรรทุกน้ำที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเพิ่มติดตั้งเครนเก่าพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพื่อนำมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลนาขยาด ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้ามาใช้งาน กระผมคิดว่าจะช่วยให้การซ่อมไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนได้เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย เช่นต้นไม้ กิ่งไม้หักขวางถนน และกระผมคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวตำบลนาขยาดครับ ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เสนอโครงการนี้ขึ้นมาครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีกระผมขอถามมตินะครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ เลขานุการสภาฯ -กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย บุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 -อนุมัติ จำนวน 7 เสียง -ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายผิวจราจรถนน รพช.พท2006 สาย.ใสยวน – บ้านสำนักปรางค์ บริเวณสามแยกหน้าป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ เพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม เพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -กระผมเห็นด้วยกับการขยายผิวจราจรถนน รพช.พท2006 สาย.ใสยวน – บ้านสำนักปรางค์ บริเวณสามแยกหน้าป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสายนี้ครับ การขยายผิวจราจรถนนสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -เรื่องขอความเห็นชอบขยายผิวจราจรถนน รพช.พท2006 สาย.ใสยวน – บ้านสำนักปรางค์ บริเวณสามแยกหน้าป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด ในส่วนตรงนี้ทางแขวงทางหลวงชนบทได้มาแก้ไขปัญหาชั่วคราวไว้ก่อนโดยติดป้ายเตือนชั่วคราว 2 ป้าย คือป้ายเตือนทางด้านทิศตะวันตกและป้ายเตือนทางด้านทิศตะวันออก และได้ขยายผิวจราจรยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อให้มองเห็นรถบนถนนสายเอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทางแขวงทางหลวงชนบทต้องการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดครั้งนี้เพื่อจะนำไปแก้ไขขยายผิวจราจรถนนบริเวณสะพานให้กว้างขึ้น ถ้าสภาฯแห่งนี้อนุมัติทางนายช่างบอกว่าน่าจะดำเนินการแก้ไขในงบรายจ่ายประจำปี 2559 แต่ถ้าไม่ทันก็จะเป็นงบรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อจะขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีกระผมขอถามมตินะครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบขยายผิวจราจรถนน รพช.พท2006 สาย.ใสยวน – บ้านสำนักปรางค์ บริเวณสามแยกหน้าป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบขยายผิวจราจรถนน รพช.พท2006 สาย.ใสยวน – บ้านสำนักปรางค์ บริเวณสามแยกหน้าป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ เลขานุการสภาฯ -กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย บุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ - เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายผิวจราจรถนน รพช.พท2006 สาย.ใสยวน – บ้านสำนักปรางค์ บริเวณสามแยกหน้าป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด -อนุมัติ จำนวน 7 เสียง -ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ -เชิญท่านจีรพล คงจันทร์ ครับ จีรพล คงจันทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 -เนื่องจากมีหนังสือ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เรื่องขอมติทุบทำลายแท้งเก็บน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตามที่แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาดทุกท่านครับ ประธานสภาฯ -ตามที่คุณจีรพล คงจันทร์ เสนอญัตติขอให้ปรึกษาเป็นการด่วนด้วยวาจานั้น ผมขอสมาชิกรับรอง 2 คนครับ -ผู้รับรองประกอบด้วย 1.นายเพียร สงคง 2.นายสมพร ยอดราช -ผมขอบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 5 ครับ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขอปรึกษาเป็นการด่วน ประธานสภาฯ -เชิญคุณจีรพล คงจันทร์ ครับ จีรพล คงจันทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มีภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ สาธารณูปโภค (แหล่งน้ำ/ระบบประปาชนบท) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการถังเก็บน้ำแบบ ฝ.99 และมีหนังสือจากหมู่ที่ 12 ได้มีมติทุบทำลายถังเก็บน้ำ เนื่องจากชำรุดเสียหายเพื่อสร้างศาลาหมู่บ้านเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ เพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม เพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ในส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของชาวบ้านหมู่ที่ 12 ครับ แต่กระผมก็ขอท้วงติงนิดนึงครับ เพราะแท้งเก็บน้ำแห่งนี้ก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดิน เพราะเป็นห่วงข้าราชการและผู้นำท้องถิ่นในเรื่องนี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในส่วนตรงนี้ครับ แต่ที่ท้วงติงเพราะเป็นสมบัติของราชการ และมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดมี่จะทุบทำลาย อยากให้ผู้นำและชาวบ้านหมู่ที่ 12 คิดดูให้ดีๆครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ตามระเบียบวาระที่ 5 ที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาทุบทำลายแท้งเก็บน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อที่จะก่อสร้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านต้องการที่จะทุบทำลายแท้งเก็บน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อที่จะก่อสร้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน และทางผู้ใหญ่บ้านได้ทำหนังสือมาเพื่อขออนุมัติต่อสภาฯแห่งนี้ เนื่องจากแท้งเก็บน้ำนี้เป็นการถ่ายโอนตามภารกิจตอนที่ปฏิรูปราชการ พ.ศ.2546 ในตอนนั้นแท้งน้ำเป็นของรปช.แต่ตั้งอยู่ในเขตุพื้นที่หมู่ที่ 12 ในเมื่อหมู่บ้านจะใช้พื้นที่ในส่วนตรงนั้นเพื่อที่จะก่อสร้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านและก่อสร้างแท้งใหม่ขึ้นมาตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ได้ทำหนังสือมาเพื่อขออนุมัติในสภาฯแห่งนี้ ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของรัฐที่ถ่ายโอนตามภารกิจให้เทศบาลดูแล ถึงแม้ว่าน้องข้าราชการออกไปตรวจสอบแล้วว่าแท้งน้ำยังใช้ได้อยู่และสภาฯยังไม่อนุมัติก็ไม่สามรถจะทุบทำลายได้ ถึงแม้ว่าสภาฯอนุมัติว่าให้ทุบทำลายได้แต่น้องราชการดูแล้วว่าไม่สามารถทุบทำลายได้ ก็ไม่สามารถจะทุบทำลายได้ ในส่วนวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ทำหนังสือมาเพื่อขออนุมัติจากสภาฯแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีกระผมขอถามมตินะครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติทุบทำลายแท้งเก็บน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดไม่อนุมัติทุบทำลายแท้งเก็บน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ เลขานุการสภาฯ -กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย บุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -เรื่องขอมติทุบทำลายแท้งเก็บน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 -อนุมัติ จำนวน 6 เสียง -ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ไม่มีนะครับ ผมขอเลิกประชุม ปิดประชุมเวลา 10.๓5 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
เขียนโดย : admin 05-09-2559 เวลา 12:00:36 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มกราคม  2562 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง