EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
BA-13
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 กันยายน 2559


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภาฯ สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภาฯ สมพร ยอดราช 3. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ บุญให้ รัตนพงศ์ 4. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาฯ จีรพล คงจันทร์ 5. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาฯ ขาด 6. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาฯ ปาริชาติ จำนงค์ 7. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาฯ ประเสริฐ นุ้ยด้วง 8. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาฯ วาด จิตรคงสง 9. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาฯ วิทร คงแก้ว 10. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาฯ วัฒนา ศรีชุมพวง 11. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภาฯ สุพัฒ พรหมทอง 12. นายเพียร สงคง สมาชิกสภาฯ เพียร สงคง ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายเอกพงศ์ คงเกตุ เลขานุการนายกฯ เอกพงศ์ คงเกตุ 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายกฯ จรูญ ทองด้วง 6. นายอภิชาติ ยอดราช ปลัดเทศบาลฯ อภิชาติ ยอดราช เริ่มประชุม เวลา 09.50 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องภัยแล้ง กระผมอยากฝากให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันตรวจสอบดูแลโดยเฉพาะเรื่องน้ำประปา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ฝากให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด - ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลนาขยาด หลักการ ด้วยเทศบาลตำบลนาขยาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) ของเทศบาลตำบลนาขยาดแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 –๒๕62) ของเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 ไปแล้วนั้น เหตุผล อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๗ (๔) และหมวดที่5ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น เพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาด บัดนี้ ถึงเวลาที่กระผม นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 1. สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลนาขยาดมีสถานะการเงินดังนี้ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 45,349,010.18 บาท เงินสะสม 27,514,545.92 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 17,797,683.72 บาท รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ 391,273.29 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง 6,519,811.00 บาท 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 30,299,820.72 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร 1,354,441.43 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,829.60 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 364,322.03 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 520,178.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,259.00 บาท หมวดรายได้จากทุน 0 บาท หมวดภาษีจัดสรร 15,015,361.66 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,946,432.00 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 16,956,940.00 บาท (3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,556,351.83 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 2,729,997.96 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 8,961,474.22 บาท งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,562,379.65 บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 30,000.00 บาท งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 4,500.00 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,268,000.00 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 16,153,480.00 บาท เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาขยาด และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,715,700 บาท ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,715,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,844,890.00 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,000.00 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 8,123,620.00 บาท แผนงานสาธารณสุข 644,000.00 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 4,708,840.00 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 342,480.00 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 810,000.00 บาท ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 22,000.00 บาท แผนงานการพาณิชย์ 3,294,760.00 บาท ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 18,755,390.00 บาท งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,715,700.00 บาท ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,715,700.-บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บ หมวดภาษีอากร รวม 1,383,500 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 180,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 120,000 บาท ภาษีป้าย จำนวน 19,000 บาท อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 14,500 บาท อากรรังนกอีแอ่น จำนวน 1,050,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 31,600 บาท ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 2,500 บาท ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,000 บาท ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1,000 บาท ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 2,600 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 471,000 บาท ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 170,000 บาท ดอกเบี้ย จำนวน 300,000 บาท เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จำนวน 1,000 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 600,000 บาท รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 600,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 142,100 บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 90,000 บาท ค่าขายแบบแปลน จำนวน 50,000 บาท ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 100 บาท รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 3,000 บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,618,000 บาท ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 600,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 7,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 2,600,000 บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 70,000 บาท ภาษีสุรา จำนวน 1,400,000 บาท ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,000,000 บาท ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 4,500 บาท ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 43,000 บาท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 800,000 บาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 500 บาท รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 31,466,500 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 31,466,500 บาท ประธานสภาฯ -ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเพื่อนสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ วาด จิตรคงสง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาเขตที่ 2 -ขอบคุณฝ่ายบริหารแทนพี่น้องชาวนาขยาดทุกคนนะครับ กระผมได้ดูรายละเอียดของโครงการแล้วครับแต่ละโครงการก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบล นาขยาดได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเรื่องงบประมาณด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตรซึ่งตั้งงบประมาณไว้จำนวนเงิน 22,000 บาท นั้น กระผมคิดว่าพี่น้องชาวตำบลนาขยาดส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ฝากท่านประธานสภาฯเรียนไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับว่าน่าจะตั้งงบประมาณในส่วนของด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตรให้มากกว่าเดิมครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -เพื่อนสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ เพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -การพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก็ได้จำแนกรายละเอียดออกเป็นแต่ละส่วนแต่ละโครงการอย่างชัดเจน ในแต่ละโครงการก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวตำบลนาขยาดได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลนาขยาดได้ในหลายๆด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ในส่วนของโครงการอื่นๆ ทางฝ่ายบริหารก็ได้ตั้งตามความเป็นจริงและตามความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลนาขยาดครับ แต่ในส่วนของรายรับที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงินจำนวน 33,298,150 บาท และตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินจำนวน 49,715,700 บาทนั้น กระผมเห็นว่ามียอดรายรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 16,417,550 บาท แต่พอไปดูในส่วนของงบลงทุนจำนวนเงิน 2,290,100 บาท กระผมคิดว่ามียอดรายรับเพิ่มขึ้นกว่า 16 ล้านบาททางฝ่ายบริหารน่าจะไปเพิ่มงบลงทุนให้มากกว่านี้ครับ อีกเรื่องหนึ่งกระผมอยากเรียนถามฝ่ายบริหารเรื่องรถกู้ชีพ-กู้ภัย เพราะที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯและพี่น้องก็ได้ทอดผ้าป่าหาเงินซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย ที่จะช่วยเหลือและให้ความสะดวกกับพี่น้อง ตอนนี้รถของเรายังไม่ได้ติดอุปกรณ์อื่นๆ ในส่วนตรงนี้กระผมก็ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -เพื่อนสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ในส่วนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 16,417,550 บาทนั้น เนื่องจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการที่เคยได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีหนังสือซักซ้อมให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณพ.ศ.2560 ด้วย ประกอบด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวนเงิน 13,528,800 บาท และเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวนเงิน 1,944,800 บาท ตั้งจ่ายตามจำนวนที่ตั้งรับครับ ประธานสภาฯ -มีเพื่อนสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ วัฒนา ศรีชุมพวง -กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระผมดูรายละเอียดแล้วครับ โครงการต่างๆตามเทศบัญญัติมีความเหมาะสมในส่วนของงบประมาณ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวตำบลนาขยาดได้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยเชิญเลยครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดอภิปรายและขอมติที่ประชุมนะครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -เรื่องพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กระผมขอสรุปมติที่ประชุม มติที่ประชุม - รับหลักการ จำนวน 10 เสียง - ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง - งดออกสียง จำนวน 1 เสียง - ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ - มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - เพื่อนสมาชิกได้รับหลักการไปแล้วนะครับ กระผมจะเข้าสู่ระเบียบของขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ 1.มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 ถึง 7 คน 2.มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครั้งละคน คือ เลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไป จนครบตามจำนวนที่สภาท้องถิ่นได้มีมติกำหนดไว้ 3.เลขานุการสภาเป็นผู้นัดและเปิดประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 4.คณะกรรมการแปรญัตติต้องเป็นคณะกรรมการสามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติโดย 1.สภาท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 2.คณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด 3.คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหนังสือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยื่นคำแปรญัตติ(ถ้ามี) มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติและหนังสือแจ้งดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนเวลาที่มีการนัดประชุม 4.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมายครับ ประธานสภาฯ -ขั้นตอนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญเสนอชื่อเลยครับ ปาริชาติ จำนงค์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาเขตที่ 2 -ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คนครับ ประธานสภาฯ -เพื่อนสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมจาก 5 คน มีไหมครับ -ถ้าไม่มีผมสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติมี 5 คน นะครับ -เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการเลยครับ วาด จิตรคงสง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาเขตที่ 2 -ผมขอเสนอคุณสมพร ยอดราช ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองด้วยครับ - นายจีรพล คงจันทร์ , นายปาริชาติ จำนงค์ , นายประเสริฐ นุ้ยด้วง , นายวาด จิตรคงสง , นายวิทร คงแก้ว , นายวัฒนา ศรีชุมพวง , นายสุพัฒ พรหมทอง วิทร คงแก้ว -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ผมขอเสนอคุณปาริชาติ จำนงค์ ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองด้วยครับ -นายสมพร ยอดราช , นายเพียร สงคง , นายจีรพล คงจันทร์ , นายประเสริฐ นุ้ยด้วง , นายวาด จิตรคงสง , นายวัฒนา ศรีชุมพวง , นายสุพัฒ พรหมทอง , นายวิทร คงแก้ว วัฒนา ศรีชุมพวง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ผมขอเสนอคุณเพียร สงคง ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองด้วยครับ -นายสมพร ยอดราช , นายวัฒนา ศรีชุมพวง , นายจีรพล คงจันทร์ , นายปาริชาติ จำนงค์ , นายวาด จิตรคงสง , นายวิทร คงแก้ว , นายสุพัฒ พรหมทอง จีรพล คงจันทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ผมขอเสนอคุณประเสริฐ นุ้ยด้วง ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองด้วยครับ -นายสมพร ยอดราช , นายวิทร คงแก้ว , นายจีรพล คงจันทร์ , นายปาริชาติ จำนงค์ , นายวาด จิตรคงสง ,นายวัฒนา ศรีชุมพวง , นายเพียร สงคง นายเพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ผมขอเสนอคุณวิทร คงแก้ว ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรองด้วยครับ -นายสมพร ยอดราช , นายวาด จิตรคงสง , นายจีรพล คงจันทร์ , นายปาริชาติ จำนงค์,นายวัฒนา ศรีชุมพวง , นายประเสริฐ นุ้ยด้วง , นายเพียร สงคง -มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ไม่มีนะครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ เลขานุการสภาฯ -คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1.นายสมพร ยอดราช 2.นายปาริชาติ จำนงค์ 3.นายเพียร สงคง 4.นายประเสริฐ นุ้ยด้วง 5.นายวิทร คงแก้ว ประธานสภาฯ -ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ 5 คนแล้วนะครับ ต่อไป ให้สมาชิกเสนอกำหนดวันรับคำแปรญัตติครับ ปาริชาติ จำนงค์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาเขตที่ 2 -ผมขอเสนอกำหนดวันรับคำแปรญัตติจำนวน 3 วัน ครับ และให้ยื่นคำขอแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ประธานสภาฯ -ครับ สำหรับวันรับคำแปรตามที่สมาชิกเสนอ มีสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบครับ หลังจากนี้ก็ให้ท่านเลขานุการสภาฯได้นัดวันเพื่อที่จะเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติต่อไปครับ เลขานุการสภาฯ -ครับ ผมขอนัดประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติวันนี้เลยนะครับ เวลา 13.30 น. ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าสภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็ม บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาด ประธานสภาฯ -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุงแจ้งว่าปัจจุบันธนาคารกรุงไทยได้มีนโยบายโอนความรับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับตู้เอทีเอ็มจากสาขาไปยังสำนักงานใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลตำบลนาขยาดจัดเตรียมเอกสารให้ทางธนาคารเพื่อดำเนินการทำสัญญาเช่าให้ถูกต้องต่อไป ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่าเพื่อความสะดวกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางไกล ทำให้ประหยัดเวลา แล้วยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย สำหรับขนาดของพื้นที่ที่จะใช้ติดตั้งเครื่อง ATM มีขนาด 4.05 ตารางเมตร ซึ่ง ผอ. กองช่างได้ทำการตรวจสอบแล้ว ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่เราใช้ระยะเวลาปีต่อปี ส่วนอัตราค่าเช่าเรากำหนดเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่แบบรายเดือน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. ข้อ 6 วรรคสอง การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่แย้งหรือขัดกับกฎหมายจึงเรียนมาเพื่อให้สภาพิจารณาต่อไป ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -เชิญเลขานุการสภาฯครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวดที่ 2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีประมูล (1) มีกำหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจ อนุมัติ (2) มีกำหนดเกินสามปีให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -ตามที่นายกฯเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่ หรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ ปาริชาติ จำนงค์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาเขตที่ 2 -กระผมเห็นควรให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างรายได้ให้กับเทศบาลตำบลนาขยาดครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่ให้ความเห็นชอบให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -เรื่องพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี กระผมขอสรุปมติที่ประชุม มติที่ประชุม - เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง - งดออกสียง จำนวน 1 เสียง - ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -มีมติให้ความเห็นชอบให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี ครับ -กระผมขอถามมติขอความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ จำนวนกี่บาท ต่อเดือน -เชิญเพื่อนสมาชิกเสนออัตราค่าเช่าพื้นที่เลยครับ ปาริชาติ จำนงค์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาเขตที่ 2 -กระผมขอเสนอ 1,500 บาท/เดือนครับ ประธานสภาฯ -เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ นายเพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -กระผมขอเสนอ 2,000 บาท/เดือนครับ ประธานสภาฯ -เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ วิทร คงแก้ว -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาเขตที่ 1 -กระผมขอเสนอ 2,500 บาท/เดือนครับ ประธานสภาฯ -เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่จำนวน1,500บาท ต่อเดือน โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่จำนวน2,000บาท ต่อเดือน โปรดยกมือครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่จำนวน2,500บาท ต่อเดือน โปรดยกมือครับ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -เรื่องพิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่จำนวนกี่บาท ต่อเดือน กระผมขอสรุปมติที่ประชุม มติที่ประชุม - เห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่า1,500 บาท จำนวน 1 เสียง - เห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่า2,000 บาท จำนวน 8 เสียง - เห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่า2,500 บาท จำนวน 1 เสียง - งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ -มีมติให้ความเห็นชอบให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาขยาดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีมติให้ความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่จำนวน2,000บาท ต่อเดือนครับ ประธานสภาฯ -สำหรับวันนี้ก็ได้ประชุมครบ 5 วาระแล้ว กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณสถานีวิทยุของวัดลานแซะ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่ได้เปิดเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนที่รับฟังในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดในวันนี้ ขอบคุณครับ เลิกประชุมเวลา 11.20 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
เขียนโดย : admin 21-09-2559 เวลา 10:31:44 น.


EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มิถุนายน  2563 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

Click and click