ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
wew
wew
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลส
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


wew
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559วันที่ 16 กันยายน 2559


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภาฯ สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภาฯ สมพร ยอดราช 3. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ บุญให้ รัตนพงศ์ 4. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาฯ จีรพล คงจันทร์ 5. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาฯ นิทัศน์ ขวดแก้ว 6. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาฯ ปาริชาติ จำนงค์ 7. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาฯ ประเสริฐ นุ้ยด้วง 8. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาฯ ลา 9. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาฯ วิทร คงแก้ว 10. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาฯ ขาด 11. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภาฯ ขาด 12. นายเพียร สงคง สมาชิกสภาฯ เพียร สงคง ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายเอกพงศ์ คงเกตุ เลขานุการนายกฯ เอกพงศ์ คงเกตุ 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายกฯ จรูญ ทองด้วง 6. นายอภิชาติ ยอดราช ปลัดเทศบาล อภิชาติ ยอดราช เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ -เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ประธานสภาฯ เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560และที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1. นายเพียร สงคง ประธาน 2. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง รองประธาน 3. นายสมพร ยอดราช กรรมการ 4.. นายปาริชาติ จำนงค์ กรรมการ 5.. นายวิทร คงแก้ว เลขานุการ . ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบ วิทร คงแก้ว -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้มีมติกำหนดรับคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และนัดประชุม วันที่ 12 กันยายน 2559 มีผู้เข้าประชุม 1. นายเพียร สงคง ประธาน 2. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง รองประธาน 3. นายสมพร ยอดราช กรรมการ 4.. นายปาริชาติ จำนงค์ กรรมการ 5.. นายวิทร คงแก้ว เลขานุการ 6. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้ประชุม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560โดยสภาฯได้รับหลักการไปแล้ว ทางสภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมในเรื่องกรณีดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอยื่นคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ดังนั้น มติของที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบในมติให้คงไว้ตามร่างเดิม เลิกประชุมเวลา 11.00 น. ประธานสภาฯ -ครับ คณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ก็ได้กล่าวรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจำสภาเทศบาลตำบลนาขยาดในเรื่องของการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข เมื่อทางสภาได้รับทราบแล้ว จากนี้ไปก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ครับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ ๔.๑ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๔.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาเทศบาล ก่อนที่จะชี้แจงถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ กระผมจะชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -ตามที่เลขาสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่า ไม่มีสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท่านใดยื่นญัตติขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้คงไว้ตามร่างเดิมไว้ตามที่นายกเสนอครับ เพราะไม่มีผู้แปรญัตติ ถือว่าผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ให้สภาฯพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้โปรดยกมือครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้โปรดยกมือครับ -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ขอสรุปมติสภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ - มีมติอนุมัติให้ตราเทศบัญญัติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -กระผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาดที่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครับ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะดำเนินการ เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวนาขยาดต่อไปครับ ทางฝ่ายบริหารจะพยายามใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดครับ ขอบคุณครับ ๔.๒เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประธานสภาฯ -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด เรื่อง ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หลักการ ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เทศบาลตำบลนาขยาดได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน 3๓,298,150 บาท ซึ่งมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน อีกจำนวน 5 โครงการ และคาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕9 แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว และบัดนี้งบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการ นั้น เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การกันเงิน กำหนดไว้ว่า ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ทั้งหลักการและเหตุผลข้อกฎหมายข้างต้น นายกเทศมนตรีจึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,๒71,7๐๐ บาท ดังนี้ 1. โครงการค่าติดตั้งชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน) งบประมาณตั้งไว้ 630,๐๐๐ บาท 2. โครงการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ 300,๐๐๐ บาท 3. โครงการปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครนเก่า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 520,๐๐๐ บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งอ้ายโต้ – ถนนคต หมู่ที่ ๑1 – 7 งบประมาณตั้งไว้ ๒,101,๐๐๐ บาท 5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยวังแมว – ไสยางผึ้ง หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 720,7๐๐ บาท จึงเสนอมาเพื่อขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ต่อไปเพื่อโปรดพิจารณา ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ เพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -กระผมมีข้อสงสัยในส่วนของเรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ตามที่ท่านนายกฯได้แถลงมาว่าทำไมโครงการทั้ง 5 โครงการนี้ถึงไม่ได้ตั้งงบในปีงบประมาณพ.ศ.2559 ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ตามที่มีเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยเรื่อง ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5 โครงการ ตามหลักการที่กระผมได้เรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบว่า ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เทศบาลตำบลนาขยาดได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน 3๓,298,150 บาท ซึ่งมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน อีกจำนวน 5 โครงการ และคาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕9 แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว และบัดนี้งบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 4,271,700 บาท ดังนี้ 1. โครงการค่าติดตั้งชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน) งบประมาณตั้งไว้ 630,๐๐๐ บาท 2. โครงการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ 300,๐๐๐ บาท 3. โครงการปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครนเก่า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 520,๐๐๐ บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งอ้ายโต้ – ถนนคต หมู่ที่ ๑1 – 7 งบประมาณตั้งไว้ ๒,101,๐๐๐ บาท 5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยวังแมว – ไสยางผึ้ง หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 720,7๐๐ บาท ครับ จำนวน 5 โครงการที่กล่าวมาเราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วในปีงบประมาณพ.ศ.2559 แต่บางโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน บางโครงการอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ เช่น โครงการค่าติดตั้งชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน) งบประมาณตั้งไว้ 630,๐๐๐ บาท โครงการนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อยู่ครับ , โครงการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ 300,๐๐๐ บาท โครงการนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์น่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายนครับ ,ในส่วนของโครงการปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครนเก่า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 520,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อรอว่าจะอนุมัติให้ติดตั้งหรือไม่ครับ ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนคสล. ทั้ง 2 สาย จะต้องใช้เวลาเพราะมีการสอบราคา การประกาศราคา ถ้าวันนี้ที่สภาฯแห่งนี้อนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,271,700 บาท ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ ประเสริฐ นุ้ยด้วง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -กระผมมีข้อสงสัยโครงการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ 300,๐๐๐ บาท ว่ามีทั้งหมดกี่จุด ติดตั้งที่จุดไหนบ้างครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลนาขยาด อบต.พนมวังค์ และเทศบาลตำบลแพรกหา โดยที่จอแสดงผลจะอยู่ที่สถานีตำรวจภูภรตำบลนาขยาดและที่เทศบาล แต่ปรากฎว่าอบต.พนมวังค์ เทศบาลตำบลแพรกหา อยู่ไกลจากสถานีตำรวจภูธรตำบลนาขยาดมากเกินไปจึงต้องใช้งบประมาณหลายบาท ในส่วนกล้องวงจรปิดจะติดตั้งบริเวณสี่แยกโรงรม จำนวนกี่จุดไม่ได้ระบุไว้ เป็นโครงการจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้โปรดยกมือครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่อนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้โปรดยกมือครับ -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ขอสรุปมติสภาในการพิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มติที่ประชุม -อนุมัติ จำนวน 8 เสียง -ไม่ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ -มีมติอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ -ขอบคุณเพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ปิดประชุมเวลา 14.20 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)
เขียนโดย : admin 29-12-2559 เวลา 10:43:34 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มีนาคม  2562 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง