EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
BA-13
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559


เริ่มประชุม เวลา 09.45 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 3 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดเรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61– ๒๕64)ของเทศบาลตำบลนาขยาด ด้วยเทศบาลตำบลนาขยาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ของเทศบาลตำบลนาขยาดแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๗ (๔) เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ของเทศบาลตำบลนาขยาด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕59 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28(3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผลรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม นั้น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548(เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เทศบาลตำบลนาขยาดขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ดังนี้ เทศบาลตำบลนาขยาด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ได้ดำเนินการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทันต่อเหตุการณ์ โดยสามารถจำแนกผลการดำเนินการออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข , ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ , ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) โดยบรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น จำนวน 106 โครงการ เป็นเงินงบประมาณตามแผนงานทั้งสิ้น จำนวน 68,613,380.-บาท ซึ่งจากจำนวนโครงการและงบประมาณดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลนาขยาด ได้พิจารณาบรรจุโครงการในเทศบัญญัติตามศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 88โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.02 และเป็นเงินงบประมาณ(ทั้งจากเงินรายได้ ,เงินอุดหนุน และเงินสะสม) 32,036,895.- คิดเป็นร้อยละ 46.69 ตามรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2559 ที่เสนอมาพร้อมนี้ 3.2 เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี -ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาขยาดที่ว่า “บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษาพลานามัย เอาใจใส่โครงสร้างพื้นฐาน สร้างงาน สร้างรายได้ ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จัดทำสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ” และกอปรกับนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนในทุกด้าน อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร ด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชุมชนอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารากฐานคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้ วิถีชีวิต การศึกษา หรือการศาสนาและวัฒนธรรม จะมีประสิทธิภาพหรือดีขึ้นได้ จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนหรือจิตใต้สำนึกของคนในชุมชนนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย ดังนั้น วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของผู้นำชุมชนที่มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาจะลืมเสียมิได้ว่าเป้าหมายหลักของการทำงานคือประชาชน อนึ่ง ในการบริหารงาน 1 ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาขยาด ได้รวบรวมผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) เพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ตามแนวทางปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโนบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี รายงานแถลงผลงานฉบับนี้ จึงเป็นสรุปผลการดำเนินงาน ที่เทศบาลตำบลนาขยาดได้ดำเนินการไปแล้ว ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2559 และสรุปรายงานแถลงผลงานฉบับนี้ ยังอาจใช้เผยแพร่เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ในการบริหารงานที่ผ่านมาคณะผู้บริหารฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า การทำงานไม่ว่าจะด้วยขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคและส่วนงานเป็นต้นว่า ความร่วมมือจากชุมชน ผู้นำชุมชน หรือแม้แต่พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานนั้นๆ จะเกิดผลสำเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้ ฉะนั้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในการพัฒนาชุมชนตำบลนาขยาดทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลนาขยาดได้ประมาณการรายรับไว้ 33,298,150.00 บาท โดยแยกเป็นตั้งรับจากเงินรายได้ 17,680,500.00 บาท ตั้งรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,617,650.- บาท และตั้งจ่ายไว้ 33,298,150.00 บาท โดยแยกเป็นงบกลาง 3,207,180.00 บาท, หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 8,733,120.00 บาท , หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 บาท, หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8,277,510.00 บาท,หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,371,000.00 บาท,หมวดเงินอุดหนุน 2,820,600.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,094,100.00 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 170,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฏว่ามีรายรับจริง 51,301,924.90 บาท แยกเป็นรับจากเงินรายได้ 20,744,953.90 บาท รับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 12,946,432.00 บาท รับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 15,675,539.00 บาท และรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,935,000.00 บาท ในด้านรายจ่ายปรากฏว่ามีรายจ่ายจริง 44,920,033.47 บาท แยกเป็นงบกลาง 16,967,869.77 บาท หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 9,354,698.22 บาท, หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 บาท, หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,699,634.22 บาท, หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,698,540.41 บาท หมวดเงินอุดหนุน 2,572,770.85 บาท,หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,984,200.00 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 17,680.00 บาท โดยจ่ายจากเงินรายได้ 27,309,494.47 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ 15,675,539.00 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,935,000.00 บาท สำหรับสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย, การโอนงบประมาณรายจ่าย และผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกฯได้แถลงนโยบาย 3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 และ3.2 เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม เสนอแนะ เชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่เรื่องต่อไปนะครับ 3.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สถานีตำรวจภูธรนาขยาด ใช้สถานที่ป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ประธานสภาฯ - ตามที่ได้มีหนังสือจากสถานีตำรวจภูธรนาขยาด เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เนื่องจากในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดคดีอุจกรรจ์และคดีอาญาทั่วไปในพื้นที่ตำบลนาขยาด และคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงขึ้น สาเหตุนึงมาจากการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึงเหมือนกับตำบลแพรกหาและตำบลพนมวังก์ เนื่องจากมีกำลังพลไม่เพียงพอ และไม่มีที่พักสายตรวจในท้องที่ตำบลนาขยาด สถานีตำรวจภูธรนาขยาดได้มีแนวความคิดจะจัดตั้งสายตรวจตำบลนาขยาดขึ้น โดยจัดให้ตำรวจชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ตำบลนาขยาด มาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ออกทำการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลนาขยาด แต่ยังขาดแคลนเรื่องที่พักของจุดตรวจดังกล่าว กอปรกับได้รับทราบว่าเทศบาลตำบลนาขยาด ได้จัดสร้างป้อมตรวจไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลนาขยาด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด สถานีตำรวจภูธรนาขยาดจึงขอความอนุเคราะห์ใช้ป้อมตรวจดังกล่าว เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลนาขยาด เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานีตำรวจภูธรนาขยาดจะจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ลงชื่อพันตำรวจเอก พินิจ ฤทธิเดช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ครับ -ตามที่สถานีตำรวจภูธรนาขยาดขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ป้อมตรวจเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลนาขยาด เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานีตำรวจภูธรนาขยาดจะจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาดต่อไปครับ เพื่อให้สภาฯแห่งนี้พิจารณาต่อไปครับ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญเลยครับ วัฒนา ศรีชุมพวง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -สำหรับเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ป้อมตรวจเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลนาขยาด เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานีตำรวจภูธรนาขยาดจะจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด เพื่อช่วยป้องกันการเกิดคดีอุจกรรจ์และคดีอาญาทั่วไป กระผมเห็นด้วยครับเพราะจะได้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวตำบลนาขยาดและพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา และถ้าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็จะได้ไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญเลยครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ตามที่สถานีตำรวจภูธรตำบลนาขยาดได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ป้อมตรวจของเทศบาลตำบลนาขยาดเพื่อเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลนาขยาดเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานีตำรวจภูธรนาขยาดจะจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาดได้ กระผมในนามฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ จึงนำเรื่องนี้เข้าปรึกษาหารือสภาฯแห่งนี้ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไปครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ -ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้สถานีตำรวจภูธรนาขยาดใช้สถานที่ป้อมตรวจเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลนาขยาด เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานีตำรวจภูธรนาขยาดจะจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ได้ โปรดยกมือครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้สถานีตำรวจภูธรนาขยาดใช้สถานที่ป้อมตรวจเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบล นาขยาด เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานีตำรวจภูธรนาขยาดจะจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ได้ โปรดยกมือครับ -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ขอสรุปมติสภาในการพิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มติที่ประชุม -อนุมัติ จำนวน 10 เสียง -ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ -มีมติเห็นชอบให้สถานีตำรวจภูธรนาขยาดใช้สถานที่ป้อมตรวจเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลนาขยาด เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานีตำรวจภูธรนาขยาดจะจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ได้ -ขอบคุณเพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ปิดประชุมเวลา 11.20 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
เขียนโดย : admin 27-02-2560 เวลา 14:42:01 น.


EVERYTHING CAN CHANGE EVERY TIME.
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มิถุนายน  2563 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

Click and click