เทศบาลตำบลนาขยาด
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป - ตำแหนง คนงาน จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง) - ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (กองการศึกษา) ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ************************** ด้วยเทศบาลตำบลนาขยาด มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เทศบาลตำบลนาขยาดจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป - ตำแหนง คนงาน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด) 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 1 ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ดังนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ -2- (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริการ ที่ นว 89 /2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 3. กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) และปริญญาบัตร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย) 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 5. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 7. เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลนาขยาดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ) 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร เทศบาลตำบลนาขยาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร - หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่เทศบาลตำบลนาขยาดกำหนด ประกอบด้วย -3- ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ค. คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน - วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง การทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่ การสอบสัมภาษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ) 8. ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนดำเนินการเลือกสรร ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาขยาด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาขยาด หมายเลขโทรศัพท์ 0 7484 2666 ในวันและเวลาราชการ 9. เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 10. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เทศบาลตำบลนาขยาด จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยจะปิดประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาขยาด โทร. 0 7484 2666 ในวันและเวลาราชการ 11. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 1) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 3) ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอำนาจสั่งจ้างกำหนด - ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 12. เงื่อนไขการจ้าง ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาขยาด โดยได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง) -4- เทศบาลตำบลนาขยาด ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ผ่านการเลือกสรร โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินตามกฎหมายต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ***************************************** 1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 1. ตำแหน่ง คนงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ค่าตอบแทน - ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท 2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย (อายุระหว่าง 0 – 3 ปี) และเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าวัยการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัย ต่อไป 2. อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก (0 – 3 ปี) แทนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 3. ปฎิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กแทนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง โดยต้องใช้ความรู้และทักษะ และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ 3. ได้รับปริญญาตรี หรือได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และ 4. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ค่าตอบแทน - ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท - 2 - 2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร - หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ค. คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน - วิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น …………………………………….
เขียนโดย : admin 06-12-2560 เวลา 14:45:24 น.


เทศบาลตำบลนาขยาด
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< ธันวาคม  2561 >
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง