ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
wew
wew
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลส
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


wew
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256 วันที่ 18 กันยายน 25600


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภาฯ สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภาฯ สมพร ยอดราช 3. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ บุญให้ รัตนพงศ์ 4. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภาฯ จีรพล คงจันทร์ 5. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาฯ นิทัศน์ ขวดแก้ว 6. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภาฯ ปาริชาติ จำนงค์ 7. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภาฯ ประเสริฐ นุ้ยด้วง 8. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภาฯ ขาด 9. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภาฯ ลา 10. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาฯ วัฒนา ศรีชุมพวง 11. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภาฯ สุพัฒ พรหมทอง 12. นายเพียร สงคง สมาชิกสภาฯ เพียร สงคง ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายนิวัฒน์ เศียรอุ่น เลขานุการนายกฯ นิวัฒน์ เศียรอุ่น 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายกฯ จรูญ ทองด้วง เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2560 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประธานสภาฯ - การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มติ - รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ -เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 3.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประธานสภาฯ เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560และที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1. นายสมพร ยอดราช ประธาน 2. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว กรรมการ 3. นายวิทร คงแก้ว กรรมการ 4.. นายปาริชาติ จำนงค์ กรรมการ 5.. นายวัฒนา ศรีชุมพวง เลขานุการ 6. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี . ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบ วัฒนา ศรีชุมพวง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้มีมติกำหนดรับคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และนัดประชุม วันที่ 12 กันยายน 2560 มีผู้เข้าประชุม 1. นายสมพร ยอดราช ประธาน 2. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว รองประธาน 3. นายวิทร คงแก้ว กรรมการ 4.. นายปาริชาติ จำนงค์ กรรมการ 5.. นายวัฒนา ศรีชุมพวง เลขานุการ 6. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้ประชุม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561โดยสภาฯได้รับหลักการไปแล้ว ทางสภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมในเรื่องกรณีดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอยื่นคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ดังนั้น มติของที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบในมติให้คงไว้ตามร่างเดิม เลิกประชุมเวลา 14.30 น. ประธานสภาฯ -ครับ คณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ก็ได้กล่าวรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจำสภาเทศบาลตำบลนาขยาดในเรื่องของการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข เมื่อทางสภาได้รับทราบแล้ว จากนี้ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.2 ครับ 3.2 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประธานสภาฯ -เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560และที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1. นายสมพร ยอดราช ประธาน 2. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว กรรมการ 3. นายวิทร คงแก้ว กรรมการ 4.. นายปาริชาติ จำนงค์ กรรมการ 5.. นายวัฒนา ศรีชุมพวง เลขานุการ 6. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี . ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบ วัฒนา ศรีชุมพวง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้มีมติกำหนดรับคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 11 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 และนัดประชุม วันที่ 12 กันยายน 2560 มีผู้เข้าประชุม 1. นายสมพร ยอดราช ประธาน 2. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว รองประธาน 3. นายวิทร คงแก้ว กรรมการ 4.. นายปาริชาติ จำนงค์ กรรมการ 5.. นายวัฒนา ศรีชุมพวง เลขานุการ 6. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้ประชุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 โดยสภาฯได้รับหลักการไปแล้ว ทางสภาเทศบาลตำบลนาขยาดได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมในเรื่องกรณีดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอยื่นคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 ดังนั้น มติของที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบในมติให้คงไว้ตามร่างเดิม เลิกประชุมเวลา 16.00 น. ประธานสภาฯ -ครับ คณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ก็ได้กล่าวรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจำสภาเทศบาลตำบลนาขยาดในเรื่องของการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข เมื่อทางสภาได้รับทราบแล้ว จากนี้ไปก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ครับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๔.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาเทศบาล ก่อนที่จะชี้แจงถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ กระผมจะชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -ตามที่เลขาสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่า ไม่มีสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท่านใดยื่นญัตติขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คงไว้ตามร่างเดิมไว้ตามที่นายกเสนอครับ เพราะไม่มีผู้แปรญัตติ ถือว่าผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ให้สภาฯพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้โปรดยกมือครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้โปรดยกมือครับ -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ขอสรุปมติสภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ - มีมติอนุมัติให้ตราเทศบัญญัติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ขอเสนอเพิ่มเติม เชิญเลยครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -กระผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาดที่อนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เพื่อให้ใช้บังคับต่อไป กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาดขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกและจะพยายามใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดครับ 4.2 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขาสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -กระผมขอชี้แจงถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติตามรายละเอียดที่กระผมได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -ตามที่เลขาสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่า ไม่มีสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท่านใดยื่นญัตติขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้คงไว้ตามร่างเดิมไว้ตามที่นายกเสนอครับ เพราะไม่มีผู้แปรญัตติ ถือว่าผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ให้สภาฯพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้โปรดยกมือครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้โปรดยกมือครับ -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ขอสรุปมติสภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ - มีมติอนุมัติให้ตราเทศบัญญัติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -กระผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาดที่อนุมัติให้ตราเทศบัญญัติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เพื่อให้ใช้บังคับต่อไป กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีขอบคุณเพื่อนสมาชิกและจะใช้ในส่วนที่สมาชิกฯอนุมัติไปให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวตำบลนาขยาดให้มากที่สุดครับ ขอบคุณครับ ๔.3เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประธานสภาฯ -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด เรื่อง ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หลักการ ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เทศบาลตำบลนาขยาดได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน 49,715,700 บาท ซึ่งมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน อีกจำนวน 2 โครงการ และคาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕60 แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว และบัดนี้งบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการ นั้น เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การกันเงิน กำหนดไว้ว่า ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ทั้งหลักการและเหตุผลข้อกฎหมายข้างต้น นายกเทศมนตรีจึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,290,100 บาท ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายหัวโหด - ขันหมู่ งบประมาณตั้งไว้ 1,137,5๐๐ บาท 2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายวังช้าง – เขตดอนทราย งบประมาณตั้งไว้ 1,152,6๐๐ บาท จึงเสนอมาเพื่อขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ต่อไป เพื่อโปรดพิจารณา ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ เพียร สงคง -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเพียร สงคง สมาชิกสภาเขตที่ 1 -เรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,290,100 บาท ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายหัวโหด - ขันหมู่ งบประมาณตั้งไว้ 1,137,5๐๐ บาท 2.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายวังช้าง – เขตดอนทราย งบประมาณตั้งไว้ 1,152,6๐๐ บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน อีกจำนวน 2 โครงการ และคาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕60 แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน กระผมอยากฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าในส่วนเงินที่ได้ขออนุมัติกันไว้นั้น จะมีการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในแต่ละโครงการเป็นระยะเวลาเท่าไรได้ครับ เพราะมีชาวบ้านได้ถามมากระผมจะได้บอกกับชาวบ้านได้ครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญเลยครับ นิทัศน์ ขวดแก้ว -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภาเขตที่ 2 -กระผมต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,290,100 บาท 1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายหัวโหด - ขันหมู่ งบประมาณตั้งไว้ 1,137,5๐๐ บาท 2.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายวังช้าง – เขตดอนทราย งบประมาณตั้งไว้ 1,152,6๐๐ บาท อย่างน้อยๆก็ได้บอกชาวบ้านได้ครับว่าถนน 2 สายนี้งบประมาณในส่วนตรงนี้ยังคงอยู่ แต่ระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่ทันตามงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ขอยื่นระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้สอบถามข้อสงสัยเพื่อที่จะได้ไปบอกกับพี่น้องชาวบ้านได้ครับ สำหรับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เราเหลือเวลาอีก 10 กว่าวันก็จะสิ้นปีงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณ 2 โครงการนี้ได้มาจากรัฐบาลได้จัดสรรมา เราได้ตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่ายไว้ในปี 2560 แล้วครับ แต่งบประมาณยังได้มาไม่ครบเราจำเป็นต้องกันเงินไว้ก่อนครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ เพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้โปรดยกมือครับ - สมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วไม่อนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้โปรดยกมือครับ -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาครับ เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภาฯ -ขอสรุปมติสภาในการพิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มติที่ประชุม -อนุมัติ จำนวน 9 เสียง -ไม่ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธานสภาฯ -มีมติอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ -เชิญท่านนายกฯครับ นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด -กระผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯที่ได้มีมติอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หลังจากนี้กระผมและคณะฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และโครงการต่างๆให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ ประธานสภาฯ -ขอบคุณเพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เลิกประชุมเวลา 11.40 น. (ลงชื่อ).......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายบุญให้ รัตนพงศ์) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาขยาด (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ นุ้ยด้วง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ ( นายสุพัฒ พรหมทอง) (ลงชื่อ).......................................กรรมการ (นายวิทร คงแก้ว)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
เขียนโดย : admin 19-01-2561 เวลา 15:13:26 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มีนาคม  2562 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง