คู่มือประชาชน
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 2คน

[ admin ]
   :: รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 17 เดือนกันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ---------------------------- รายชื่อผู้เข้าประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 1. นายสานิต อนันต์เพชร ประธานสภา สานิต อนันต์เพชร 2. นายสมพร ยอดราช รองประธานสภา สมพร ยอดราช 3. นายจีรพล คงจันทร์ สมาชิกสภา จีรพล คงจันทร์ 4. นายนิทัศน์ ขวดแก้ว สมาชิกสภา นิทัศน์ ขวดแก้ว 5. นายปาริชาติ จำนงค์ สมาชิกสภา ปาริชาติ จำนงค์ 6. นายประเสริฐ นุ้ยด้วง สมาชิกสภา ประเสริฐ นุ้ยด้วง 7. นายวาด จิตรคงสง สมาชิกสภา วาด จิตรคงสง 8. นายวิทร คงแก้ว สมาชิกสภา วิทร คงแก้ว 9. นายวัฒนา ศรีชุมพวง สมาชิกสภา วัฒนา ศรีชุมพวง 10. นายสุพัฒ พรหมทอง สมาชิกสภา สุพัฒ พรหมทอง 11. นายเพียร สงคง สมาชิกสภา เพียร สงคง 12. นายบุญให้ รัตนพงศ์ เลขานุการสภา บุญให้ รัตนพงศ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 1. นายสมหมาย เมืองแก้ว นายกเทศมนตรี สมหมาย เมืองแก้ว 2. นายปรีชา อ่อนเกลี้ยง รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อ่อนเกลี้ยง 3. นายช่วง ไชยทองขาว รองนายกเทศมนตรี ช่วง ไชยทองขาว 4. นายนิวัฒน์ เศียรอุ่น เลขานุการนายก นิวัฒน์ เศียรอุ่น 5. ร.ต.ต.จรูญ ทองด้วง ที่ปรึกษานายก จรูญ ทองด้วง เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 บัดนี้ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 บัดนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ บัดนี้ วันนี้การประชุมสภามีระเบียบวาระการประชุม 3 วาระ กระผมขออนุญาตดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ตามที่เทศบาลตำบลนาขยาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลนาขยาด และนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด ได้ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาไปแล้ว ตามประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาขยาด ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕61 และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ เทศบาลตำบลนาขยาดจึงส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อสภาเทศบาลตำบลนาขยาดเพื่อทราบ มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ประธานสภา เชิญเลขานุการสภา เลขานุการสภา ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุม รับรอง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมายครับ
เขียนโดย : admin 09-01-2562 เวลา 10:29:30 น.


คู่มือประชาชน
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< สิงหาคม  2562 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 10 ต.นาขยาด อ.ควนขุน จ.พัทลุง โทรศัพท์/โทรสาร 074-842666