เทศบาลตำบลนาขยาด
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   


เทศบาลตำบลนาขยาด

  ทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เทศบาลตำบลนาขย
ทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชยอิสริยาภรณ์เทศบาลตำบลนาขยาด...
[ more... ]

 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
[ more... ]

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
[ more... ]

  ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของเทศบาลตำบลนาขยาด --------------------------- ตามที่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่...
[ more... ]

  ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61– ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตำบลนาขยาด --------------------------- ด้วยเทศบาล...
[ more... ]
................................................................................................

เทศบาลตำบลนาขยาด
:: ข่าวประกวดราคาmore.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง : [ 28-08-2561]
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 24-07-2561]
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 24-07-2561]
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 24-07-2561]
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 18-07-2561]
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 1 -12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 138 สาย : [ 11-07-2560]
ราคากลาง : [ 28-03-2559]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ฯ – วัดเขาโพรกเพลง – บ้านหนองสาฯ หมู่ที่ 5,9,10 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 03-11-2557]
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโรงรม หมู่ที่ 10,5,6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 03-11-2557]
ยกเลิกประกาศ : [ 29-10-2557]
:: ข่าวประชาสัมพันธ์more.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ : [ 30-11-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564) ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 22-10-2561]
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร : [ 13-06-2561]
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : [ 12-06-2561]
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาขยาด ครั้งที่ 1/2560 : [ 12-06-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2560 : [ 12-06-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2561 : [ 12-06-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 11-06-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2560(ครั้งที่ 2) : [ 11-06-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) : [ 11-06-2561]
:: ตามข่าวนายกmore.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ : [ 27-04-2561]
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 19-01-2561]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 กันยายน 2559 : [ 21-09-2559]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 07-10-2558]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 02-07-2558]
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ : [ 25-02-2558]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด ปรับปรุงผิวจราจรเคพซีล ถนนสายทุ่งสำโรง-ควนดินแดง ม.9 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด สอบราคาปรับปรุงระบบประปาบ้านต้นไทร ม.11 และบ้านขันหมู่ ม.6 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และวางระบบท่อส่งน้ำดิบ บ้นหนองในวัง ม.4 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด ปรับปรุงผิวจราจรเคพซีล ถนนสายทุ่งสำโรง-ควนดินแดง ม.9 : [ 27-03-2557]
:: ประกาศสอบราคาmore.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ระบบประปาเทศบาลตำบลนาขยาด บ้านขันหมู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 11-07-2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งรั้ว สแตนเลส ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศตำบลนาขยาด ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 18-08-2558]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทอน – มาบม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 18-08-2558]
:: ข่าวสารกองคลังmore.
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 : [ 09-11-2561]
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 : [ 22-10-2561]
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 : [ 22-10-2561]
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 : [ 22-10-2561]
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 : [ 25-07-2561]
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 : [ 25-07-2561]
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 : [ 12-06-2561]
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 : [ 10-05-2561]
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 : [ 25-04-2561]
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 : [ 24-04-2561]
:: ภาพแสดงหน้าแรกmore.
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 22-10-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ) ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 22-10-2561]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561 : [ 05-06-2561]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน : [ 18-10-2560]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : [ 03-10-2560]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 30-05-2560]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 : [ 27-02-2560]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559วันที่ 16 กันยายน 2559 : [ 29-12-2559]
: [ 15-10-2559]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดเรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : [ 04-10-2559]
:: ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลmore.
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : [ 06-12-2560]
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร : [ 07-07-2558]
:: จัดซื้อจัดจ้างmore.
: [ 16-11-2561]
: [ 12-11-2561]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : [ 12-11-2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : [ 06-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู่ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้เสนอราคา : [ 06-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : [ 06-02-2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : [ 05-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู่ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้เสนอราคา : [ 05-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : [ 05-02-2561]
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 19-01-2561]
:: สรุปผลการประกวดราคาmore.
ผลการประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2560 : [ 12-06-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน เมษายน 2560 : [ 24-05-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน มีนาคม 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 : [ 18-04-2560]
:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. more.
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 : [ 11-06-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน มีนาคม 25ุ61 : [ 11-06-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน เมษายน 25ุ61 : [ 11-06-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือน พฤษภาคม 2561 : [ 11-06-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕61 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕60 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕60 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕60 : [ 06-02-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร. 1) เดือน พฤษภาคม 25ุ60 : [ 12-06-2560]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน เมษายน 2560 : [ 24-05-2560]
:: แผนอัตรากำลังmore.
: [ 10-05-2561]
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 : [ 10-05-2561]
:: เครื่องราชอิสริยาภรณ์more.
ทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เทศบาลตำบลนาขยาด : [ 27-11-2561]
ทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เทศบาลตำบลนาขยาด : [ 27-11-2561]


:: กระดานสนทนา
 
 
ทางเข้า Goldenslot dddd [18 ต.ค. 2561]4
แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี nongdeerza.. [25 ก.ค. 2561]5
Hacked by firehackturk/TURKHACKTEAM/ANKA TIM/... firehacktu.. [24 เม.ย. 2561]6
Hacked by firehackturk/TÜRKHACKTEAM/... firehacktu.. [24 เม.ย. 2561]6
การออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์สูงสุด บารมี คำหา.. [23 ก.พ. 2561]7
เทศบาลตำบลนาขยาดมีบริการห้องแอร์ด้วย คนนาขยาด เ.. [29 ต.ค. 2560]8
ขอเชิญอบรม 🏠"การใช้ SketchUp... yotathai [19 ก.ค. 2560]13
ขอเบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลนาขยาด ธุรการกองก.. [26 มิ.ย. 2560]14
ซ่อมประปาเมื่อไหรจะเสร็จรอเป็นครึ่งเดือนแล้ว คนหมู่ 2 [14 มิ.ย. 2560]14
หาเงินง่ายๆ เพียงใช้แอพ skycash [7 พ.ย. 2559]25

 
       
เทศบาลตำบลนาขยาด
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< ธันวาคม  2561 >
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านดิฉันได้โทร​ มาค่ะแต่ไม่มีผู้รับ​ ขอเบอร์โทรศัพย์ อบต.นาขยาดด้วยค่ะ​
โดย : Mayny631@gmail.com.&
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง