แผนอัตรากำลัง
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   


แผนอัตรากำลัง

  ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีประจำปีพ.ศ.2561
เทศบาลตำบลนาขยาด ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ.2561...
[ more... ]

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ค
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด ------------------------------------------- ผู้มาประชุ...
[ more... ]

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังช้าง - เขตดอนทราย หมู่ที่ 9 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ...
[ more... ]

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหัวโหด - ขันหมู่ หมู่ที่ 6 , 11 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง...
[ more... ]

  ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบเงินสะสม ประจำปีงบประม
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560...
[ more... ]
................................................................................................

แผนอัตรากำลัง
:: ข่าวประกวดราคาmore.
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 1 -12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 138 สาย : [ 11-07-2560]
ราคากลาง : [ 28-03-2559]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ฯ – วัดเขาโพรกเพลง – บ้านหนองสาฯ หมู่ที่ 5,9,10 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 03-11-2557]
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโรงรม หมู่ที่ 10,5,6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 03-11-2557]
ยกเลิกประกาศ : [ 29-10-2557]
ยกเลิกประกาศ : [ 29-10-2557]
ประมล้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : [ 22-10-2557]
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : [ 22-10-2557]
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลนาขยาด หมู่ที่ 1- 12 : [ 25-03-2557]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิดแบบรางตื้น : [ 25-03-2557]
:: ข่าวประชาสัมพันธ์more.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ : [ 22-01-2561]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256 วันที่ 18 กันยายน 25600 : [ 19-01-2561]
เปิดรับสมัครแล้ว อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก : [ 18-01-2561]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ : [ 08-08-2560]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ : [ 25-04-2560]
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : [ 13-03-2560]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ : [ 30-01-2560]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 : [ 04-07-2559]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2564) : [ 04-07-2559]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 04-07-2559]
:: ตามข่าวนายกmore.
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 19-01-2561]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 กันยายน 2559 : [ 21-09-2559]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 07-10-2558]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 02-07-2558]
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ : [ 25-02-2558]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด ปรับปรุงผิวจราจรเคพซีล ถนนสายทุ่งสำโรง-ควนดินแดง ม.9 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด สอบราคาปรับปรุงระบบประปาบ้านต้นไทร ม.11 และบ้านขันหมู่ ม.6 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และวางระบบท่อส่งน้ำดิบ บ้นหนองในวัง ม.4 : [ 27-03-2557]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด ปรับปรุงผิวจราจรเคพซีล ถนนสายทุ่งสำโรง-ควนดินแดง ม.9 : [ 27-03-2557]
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 : [ 03-07-2556]
:: ประกาศสอบราคาmore.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ระบบประปาเทศบาลตำบลนาขยาด บ้านขันหมู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 11-07-2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : [ 19-08-2558]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งรั้ว สแตนเลส ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศตำบลนาขยาด ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 18-08-2558]
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทอน – มาบม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง : [ 18-08-2558]
:: ข่าวสารกองคลังmore.
ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีประจำปีพ.ศ.2561 : [ 12-02-2561]
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 : [ 27-11-2560]
เทศบ่าลตำบลนาขยาด ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 : [ 24-11-2560]
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 : [ 16-10-2560]
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 : [ 16-10-2560]
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 : [ 16-10-2560]
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 : [ 16-10-2560]
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 : [ 21-08-2560]
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 : [ 21-08-2560]
ประกาศผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปี 2560 ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 (ต.ค.59 - มิ.ย. 60) : [ 21-07-2560]
:: ภาพแสดงหน้าแรกmore.
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน : [ 18-10-2560]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : [ 03-10-2560]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 30-05-2560]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 : [ 27-02-2560]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559วันที่ 16 กันยายน 2559 : [ 29-12-2559]
: [ 15-10-2559]
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดเรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : [ 04-10-2559]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด : [ 05-09-2559]
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ : [ 04-08-2559]
รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน : [ 26-10-2558]
:: ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลmore.
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : [ 06-12-2560]
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร : [ 07-07-2558]
:: จัดซื้อจัดจ้างmore.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : [ 06-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู่ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้เสนอราคา : [ 06-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : [ 06-02-2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : [ 05-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู่ผ่านคุณสมบัติให้เป็นผู้เสนอราคา : [ 05-02-2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : [ 05-02-2561]
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 19-01-2561]
ประกาศราคากลางม.6 : [ 17-01-2561]
ประกาศราคากลางม.9 : [ 17-01-2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : [ 14-11-2560]
:: สรุปผลการประกวดราคาmore.
ผลการประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2560 : [ 12-06-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน เมษายน 2560 : [ 24-05-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2559 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน มีนาคม 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 : [ 18-04-2560]
:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. more.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕61 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕60 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕60 : [ 06-02-2561]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕60 : [ 06-02-2561]
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร. 1) เดือน พฤษภาคม 25ุ60 : [ 12-06-2560]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน เมษายน 2560 : [ 24-05-2560]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน มีนาคม 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน มกราคม 2560 : [ 18-04-2560]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน ธันวาคม 2559 : [ 18-04-2560]


:: กระดานสนทนา
 
 
เทศบาลตำบลนาขยาดมีบริการห้องแอร์ด้วย คนนาขยาด เ.. [29 ต.ค. 2560]7
ขอเชิญอบรม 🏠"การใช้ SketchUp... yotathai [19 ก.ค. 2560]7
ขอเบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลนาขยาด ธุรการกองก.. [26 มิ.ย. 2560]12
ซ่อมประปาเมื่อไหรจะเสร็จรอเป็นครึ่งเดือนแล้ว คนหมู่ 2 [14 มิ.ย. 2560]10
หาเงินง่ายๆ เพียงใช้แอพ skycash [7 พ.ย. 2559]22
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน ประภาศิริ .. [30 ก.ย. 2559]22
นำ้ประปาไม่ไหล มล [15 พ.ค. 2559]16
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ย... เดลส์เน็ท [6 พ.ค. 2559]19
ขอเบอร์โทรศัพท์ ประชาชน [3 ก.พ. 2559]14
ติดต่อเทศบาล ประชาชน [27 พ.ย. 2558]17

 
       
แผนอัตรากำลัง
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< กุมภาพันธ์  2561 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
ข้อความ : ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล
โดย : ช่างเล็ก
.............................
ข้อความ : ตอนนี้ฝนตกหนัก สะพานหมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ำ เกิดหัวสะพานทรุด เทศบาลกำลังก่อสร้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
โดย : ช่างเล็ก
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
nakhonsolution.com
Powered by รับทำเว็บไซต์ราคาถูก