แผนอัตรากำลัง
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   


พนักงานเทศบาล


นายอภิชาติ ยอดราช
ปลัดเทศบาลตำบลนาขยาดสำนักปลัด


นายอภิชาติ ยอดราช

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดนางสุจิตรา หมุกดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปรีดา ทองชูใจ
นักพัฒนาชุมชน
   

นางสาวพิมลพรรณ ทองไชย
นิติกร

นางรัชดา รักเกิด
บุคลากร


นางสาวสุดาวัล คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนวรัตน์ สงด้วง
เจ้าพนักงานธุรการ
   

นายสมพงษ์ ปาละกุล
นักการ


นางละออง โชติชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายมณเฑียร เทพหนู
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายเกียรติศักดิ์ เนียมเล็ก
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายไกรสร เพชรสง
พนักงานขับรถยนต์

นายไพรัช ยังสังข์
คนงาน
   

นายสมบูรณ์ ปานเพ็ชร์
คนงาน

นายภาคภูมิ เส้งมี
คนงาน
   

นายธีรพล คงทองสังข์
คนงาน

นายอุดม เรือนแก้ว
ภารโรง
   

นางสาวมัญชุภาก์ จีนชาวนา
คนงาน

นางสาวพนิดา ยอดราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   

นางสาวกาญฐภัสส์ ชูหนู
คนงาน

นางสาวประภัสสร อ่อนเกลี้ยง
คนงาน
   
กองคลัง


นางอัญชลี อนุมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางยุวดา ชูมากเลี่ยม
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวเยาวนิจ บุญช่วย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางพัชรี รัตนพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางจิรพรรณ บัวยก
เจ้าพนักงานธุการ

นางสาวชนิดาภา หนูจุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางกานต์พิชชา ทองดีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นางสาวเพ็ญพักตร์ พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
กองช่าง


นายปาริชาติ สังคานาคิน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวปิยฉัตร ชูรอด
เจ้าพนักงานธุรการ


นายมนต์ชัย หนูสม
นายช่างโยธา


นายมานพ สุวรรณอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา


นายวิโรจน์ เรืองพูน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายเมฑา เทพหนู
พนักงานผลิตน้ำประปา

   

นายยุทธนา จันทร์เอียด
คนงาน

 
กองการศึกษา


นายอุดร ชูรักษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองการศึกษาฯ

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรวรรณ สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางจิราภรณ์ ทองหนู
ครู (ศพด.ศาลาต้นรัก)

นางบุญรัตน์ สุวรรณ
ครู (ศพด.โงกน้ำ)

นางสุภาพร สันติวิริยวงศ์
ครู (ศพด.ศาลาต้นรัก)


นางสายจิต หนูรื่น
ครู(ศพด.โงกน้ำ)


นางศิรินาฎ เมืองแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ศาลาต้นรัก)


นางจุลีรัตน์ เพชรขาว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ศพด.


Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง