Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ประกาศราคากลาง
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 2คน

[ admin ]
    
โครงการประจำปี
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการนำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการฝึกอบรมการนำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ วัน /เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. ๑๕ กันยายน ๒๐๑๑ - - รับประทานอาหารกลางวัน ลงทะเบียนพิธีเปิดและปฐมนิเทศการฝึกอบรมเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น ๑๖ กันยายน ๒๐๑๑ รับประทาน อาหารเช้า การสร้างความประทับใจ ในการบริหาร กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่โปร่งใสและสุจริตกับการพัฒนาเทศบาลตำบล วัน /เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐น. ๑๗ กันยายน ๒๐๑๑ รับประทาน อาหารเช้า กฎหมายและแนวปฏิบัติข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ต่อ) กฎหมายและแนวปฏิบัติข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ ๑. ตารางกำหนดการโครงการฝึกอบรมการการนำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติราชการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และช่วงบ่าย ๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.
ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
กำหนดการโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ********************* เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๙ น. ผู้สูงอายุ บุตรหลาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๐๙.๑๙ - ๐๙.๓๐ น. ปลัดเทศบาลตำบลนาขยาดกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง เทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - บรรยายเรื่องประชาธิปไตย การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สำนักปลัดฯ - ประชุมซักถามพูดคุย แสดงความคิดเห็น ระหว่างเทศบาล กับชาวบ้าน - รับเรื่องร้องเรียน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กองคลังเขตพื้นที่ตำบลนาขยาด - ให้ความรู้เรื่องภาษีและให้บริการจัดเก็บภาษี - รับชำระภาษีค้างชำระ - รับยื่นแบบเพื่อแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.๕) ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กองช่าง - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการต่างๆ - ให้บริการด้านสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ - ให้บริการตัดผม เสริมสวย - ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ฟ้า - ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ -----------------------------------------
ชื่อโครงการ : โครงการบัณฑิตน้อย
โครงการบัณฑิตน้อย ณ เทศบาลตำบลนาขยาด วันที่ 30 มีนาคม 2554
หน้าที่ 1/1

 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< กรกฎาคม  2563 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด
ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขุน จ.พัทลุง 074-842666
www.nakhayad.go.th