Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ประกาศราคากลาง
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 2คน

[ admin ]
   :: ข่าวสารกองคลัง
ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 256301-07-2563
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 256301-07-2563
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256325-06-2563
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 256322-06-2563
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 256322-06-2563
รายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 214-04-2563
รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนมีนาคม 256314-04-2563
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256314-04-2563
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256310-03-2563
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 256311-02-2563
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 256211-02-2563
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ1/256311-02-2563
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256211-12-2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 256211-12-2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562(หลังรับรอง)06-12-2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 256228-10-2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 256228-10-2562
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)28-10-2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 256228-10-2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 256228-10-2562
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 256216-08-2562
รายงานผลการดำเนินกิจการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 (ไตรมาส 3)22-07-2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 256209-07-2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 256224-06-2562
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 - เมษายน 256213-05-2562
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 213-05-2562
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 256222-02-2562
ตารางออกจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี256225-01-2562
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 256111-01-2562
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 256109-11-2561
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256122-10-2561
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 256122-10-2561
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 256122-10-2561
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 325-07-2561
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 256125-07-2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 256112-06-2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 256110-05-2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 225-04-2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 256124-04-2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256120-03-2561
ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีประจำปีพ.ศ.256112-02-2561
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 256027-11-2560
เทศบ่าลตำบลนาขยาด ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 256024-11-2560
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 256016-10-2560
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016-10-2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 256016-10-2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 256016-10-2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 256021-08-2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 256021-08-2560
ประกาศผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปี 2560 ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 (ต.ค.59 - มิ.ย. 60)21-07-2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 256017-07-2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 256012-06-2560
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 256016-05-2560
เทศบาลตำบลนาขยาด ประชาสัมพันธ์ตารางออกจัดเก็บภาษีนอกพี้นที่ ประจำปี 255904-05-2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256015-03-2560
ทต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 256018-01-2560
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 255916-12-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 255916-12-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 255916-12-2559
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 255911-11-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 255911-11-2559
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 255925-10-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 255925-10-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 255909-09-2559
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3)13-07-2559
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 255908-07-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 255920-06-2559
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 255916-05-2559
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 255916-05-2559
ราคากลาง28-03-2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255928-03-2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255828-03-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255924-03-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 255924-03-2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 255824-03-2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 255814-12-2558
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 255817-11-2558
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 255817-11-2558
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 255822-10-2558
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายบ้านเกาะยางหมู่ที่ ๓ ตำบลนาขยาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ทต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง13-10-2558
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายบ้านเกาะยางหมู่ที่ ๓ ตำบลนาขยาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ทต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 13-10-2558
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กันยายน 255808-10-2558
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 255807-09-2558
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 255807-08-2558
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 255814-07-2558
ประสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 255806-07-2558
ประสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 255809-06-2558
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 255806-05-2558
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 206-05-2558
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255809-03-2558
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดวันออกพื้นที่จัดเก็บภาษี ประจำปี 255812-02-2558
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมกราคม 255809-02-2558
รายงานผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 255727-10-2557
ประสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 255711-09-2557
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรฏาคม 255718-08-2557
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 255709-07-2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 255707-07-2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 255707-07-2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 255707-07-2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 255707-07-2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 255707-07-2557
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 255716-06-2557
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 255716-06-2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง28-05-2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง28-05-2557
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 255708-04-2557
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255714-03-2557
ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีประจำปี 255713-02-2557
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 255710-02-2557
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 255609-01-2557
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255623-12-2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง22-11-2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง22-11-2556
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 255615-11-2556
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 255614-11-2556
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 255613-11-2556
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 255610-10-2556
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีรอบปี 2557 - 256020-09-2556
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 255604-09-2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง02-09-2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง15-08-2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง15-08-2556
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 255614-08-2556
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 255614-08-2556
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 255614-08-2556
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 255614-08-2556
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 255617-04-2556
เทศบาลตำบลนาขยาด ประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 255608-03-2556
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255608-03-2556
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 255627-02-2556
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 255527-02-2556
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255519-12-2555
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 17-12-2555
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 17-12-2555
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 255519-11-2555
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 255516-11-2555
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 255516-11-2555
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 255516-11-2555
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 255513-09-2555
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 255529-08-2555
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 25529-08-2555
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ 07-08-2555
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินกิจการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255520-07-2555
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 255520-07-2555
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 02-07-2555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง02-07-2555
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 255520-06-2555
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 255520-06-2555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 255511-06-2555
แจ้งผลการขายทอดตลาด23-05-2555
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ( ครั้งที่ ๔)14-05-2555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๕14-05-2555
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 255526-04-2555
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 255526-04-2555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕17-04-2555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕17-04-2555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 255517-04-2555
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 17-04-2555
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 255405-03-2555
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 1)29-02-2555
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 255528-02-2555
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 255428-02-2555
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 255428-02-2555
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 255428-02-2555
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ20-02-2555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง02-11-2554
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง14-10-2554
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์พัสดุครุภัณฑ์09-09-2554
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 255405-08-2554
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 255405-08-2554
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 255405-08-2554
ประกาศผลการดำเนินงาน25-07-2554
ประชาสัมพันธ์ งบประจำปี 255325-07-2554
ร้านกาชาด ปี 255322-11-2553
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< กรกฎาคม  2563 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด
ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขุน จ.พัทลุง 074-842666
www.nakhayad.go.th