Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ประกาศราคากลาง
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: ภาพแสดงหน้าแรก
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ.256202-06-2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2563)27-05-2563
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลนาขยาด27-05-2563
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาดประจำปี 256327-05-2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 26-05-2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 256203-03-2563
เรื่อง อนุมัติการจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม และจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาขยาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256303-03-2563
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลนาขยาด03-03-2563
รายงานการประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256205-02-2563
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 14-01-2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256206-01-2563
คู่มืองานบริการประชาชน12-06-2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด14-03-2562
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาขยาด26-02-2562
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลนาขยาด26-02-2562
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของเทศบาลตำบลนาขยาด 22-10-2561
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ) ของเทศบาลตำบลนาขยาด 22-10-2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 มีนาคม 256105-06-2561
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน18-10-2560
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256103-10-2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด30-05-2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 27-02-2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559วันที่ 16 กันยายน 2559 29-12-2559
15-10-2559
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดเรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐04-10-2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด05-09-2559
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ04-08-2559
รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน26-10-2558
14 กุมภาพันธ์09-02-2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/255709-01-2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ปี 255722-12-2557
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 255822-12-2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/255711-09-2557
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ04-08-2557
วันเข้าพรรษา 255710-07-2557
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่26-06-2557
วันวิสาขบูชา 255712-05-2557
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล04-05-2557
ประเทศเทศบาลตำบลนาขยาด11-04-2557
สวัสดีปีใหม่ไทย02-04-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด ปรับปรุงผิวจราจรเคพซีล ถนนสายทุ่งสำโรง-ควนดินแดง ม.927-03-2557
วันมาฆบูชา12-02-2557
วันมาฆบูชา11-02-2557
วันตรุษจีน 255716-01-2557
สวัสดีปีใหม่ 255724-12-2556
วันรัฐธรรมนูญ09-12-2556
5 ธันวามหาราช06-12-2556
พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก01-11-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด25-09-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด25-09-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด 05-09-2556
วันออกพรรษา02-09-2556
๑๒ สิงหามหาราชินี28-07-2556
วันพืชมงคล 2556 พิธีแรกนาขวัญ10-05-2556
วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์04-04-2556
เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 26-03-2556
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 97 รายการ07-03-2556
ประกาศผู้ชนะ สอบราคา ( ก่อสร้าง ถนน คสล. 3 โครงการ)21-09-2555
120 ปี กระทรวงมหาดไทย14-05-2555
มาฆะบูชา 5507-03-2555
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< กรกฎาคม  2563 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด
ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขุน จ.พัทลุง 074-842666
www.nakhayad.go.th