แผนอัตรากำลัง
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 08-08-2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 25-04-2560
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑13-03-2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐30-01-2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 04-07-2559
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2564)04-07-2559
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) ของเทศบาลตำบลนาขยาด04-07-2559
การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน30-05-2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ 22-04-2559
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๐14-03-2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/255803-03-2559
กลุ่มอาชีพตำบลนาขยาด23-02-2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 26-01-2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/255821-01-2559
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 255930-12-2558
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี30-12-2558
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.255830-12-2558
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ปี 255830-12-2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ 30-11-2558
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255901-10-2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ 10-08-2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘24-04-2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/255711-03-2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘11-02-2558
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘11-02-2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 255724-11-2557
รับยื่นคำขอลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙28-10-2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/255722-10-2557
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง15-10-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘๘09-10-2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 08-09-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗27-08-2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/255727-08-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของเทศบาลตำบลนาขยาด08-08-2557
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 255703-07-2557
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.255603-07-2557
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ปี 255603-07-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด 11-04-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด 11-04-2557
04-03-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาขยาด ครั้งที่ ๑ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗03-03-2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/255603-03-2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/255627-12-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ 26-11-2556
รับยื่นคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘29-10-2556
รับสมัครพนักงานจ้าง11-10-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ของเทศบาลตำบลนาขยาด 24-09-2556
24-09-2556
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)20-09-2556
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)20-09-2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/255616-09-2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/255616-09-2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/255616-09-2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/255616-09-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดเรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 29-08-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด 22-08-2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 255622-08-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖19-08-2556
เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561) 03-07-2556
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) ของเทศบาลตำบลนาขยาด03-07-2556
เรื่อง กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 255914-05-2556
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)14-05-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 23-04-2556
การจัดประชุมประชาคมหม่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี03-04-2556
เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 26-03-2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/255614-02-2556
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๕6 ....................................... อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๕6 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2556 (ลงชื่อ) (นายสานิต อนันต์เพชร) ประธานสภาเทศบาลตำบลนาขยาด 12-02-2556
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๕6 12-02-2556
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 255608-01-2556
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.255504-01-2556
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาขยาด ปี 255504-01-2556
รับยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ06-11-2555
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง และ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 19-10-2555
การประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขยาด19-10-2555
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖28-09-2555
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป13-09-2555
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป13-09-2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด29-08-2555
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด29-08-2555
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ 21-08-2555
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ 30-07-2555
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) เทศบาลตำบลนาขยาด27-07-2555
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลนาขยาด27-07-2555
การจัดประชุมประชาคมหม่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี27-07-2555
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ 20-07-2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑09-07-2555
แผนอัตรากำลัง
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< มกราคม  2561 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
ข้อความ : ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล
โดย : ช่างเล็ก
.............................
ข้อความ : ตอนนี้ฝนตกหนัก สะพานหมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ำ เกิดหัวสะพานทรุด เทศบาลกำลังก่อสร้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
โดย : ช่างเล็ก
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
nakhonsolution.com
Powered by รับทำเว็บไซต์ราคาถูก