Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ประกาศราคากลาง
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 2คน

[ admin ]
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
   
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนา จัดหาเครื่องมือ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
2.1 ก่อสร้างปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
2.2 พัฒนาระบบจราจรให้แก่ประชาชน
2.3 ขนายเขตไฟฟ้า

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3.1 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
3.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์ปลา
3.3 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ แ
นวทางการพัฒนา

4.1 พัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยให้แก่เยาวชนและประชาชน
4.2พัฒนาส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการให้มีความก้าวหน้า

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

5.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สวัสดิการ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา

6.1 สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
6.2 ส่งเสริมความเข้มของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

7.1 สร้างจิตสำนึก และความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7.2จัดระบบบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะ

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา

8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
8.2การบริหารงาน จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครืองใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
8.3พัฒนาพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.4พัฒนารายได้ของ อบต.

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

9.1 พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด
ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขุน จ.พัทลุง 074-842666
www.nakhayad.go.th