แผนอัตรากำลัง
Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามข่าวนายก
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
วันเด็กแห่งชาติ 2558
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2558
แห่เรือพระประจำปี 2558
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2558
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
   
 


   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
   
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนา จัดหาเครื่องมือ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
2.1 ก่อสร้างปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
2.2 พัฒนาระบบจราจรให้แก่ประชาชน
2.3 ขนายเขตไฟฟ้า

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3.1 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
3.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์ปลา
3.3 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ แ
นวทางการพัฒนา

4.1 พัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยให้แก่เยาวชนและประชาชน
4.2พัฒนาส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการให้มีความก้าวหน้า

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

5.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สวัสดิการ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา

6.1 สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
6.2 ส่งเสริมความเข้มของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

7.1 สร้างจิตสำนึก และความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7.2จัดระบบบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะ

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา

8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
8.2การบริหารงาน จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครืองใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
8.3พัฒนาพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.4พัฒนารายได้ของ อบต.

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

9.1 พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง