นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163132
Page Views 279916
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (03 มี.ค. 66 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 / 2566 (03 มี.ค. 66 | อ่าน 32 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (28 ก.พ. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 (28 ก.พ. 66 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข็น-หนองในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (20 ม.ค. 66 | อ่าน 23 ครั้ง)
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาขยาด (16 ม.ค. 66 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 (28 ธ.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 12 เดือน กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด (28 ธ.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (29 พ.ย. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปี 2566 (27 ต.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลนาขยาด (26 ก.ย. 65 | อ่าน 17 ครั้ง)
เรื่อง การแจ้งเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (13 ก.ย. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (12 ก.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาขยาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565 (26 ส.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 ส.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
เรื่อง ราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา จากแหล่งน้ำผิวดิน เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อัตราการผลิตน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สถานที่ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลนาขยาด ระบบประปาบ้านโรงรม หมู่ที่ 10 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 121 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (04 ก.ค. 65 | อ่าน 83 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลตำบลนาขยาด (04 ก.ค. 65 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค (13 มิ.ย. 65 | อ่าน 175 ครั้ง)
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (07 มิ.ย. 65 | อ่าน 130 ครั้ง)