นายสมหมาย เมืองแก้ว
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2021
ปรับปรุง 31/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 163177
Page Views 279961
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายเสน่ห์ พราหมณ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุจิตรา หมุกดี
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน

นางสาวพิมลพรรณ ทองไชย
นิติกร

นางรัชดา รักเกิด
นักทรัพยากรบุคคล

นางปรีดา ทองชูใจ
นักพัฒนาชุมชน

นายชนปกรณ์ วิทยารัฐ
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุดาวัล คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางนวรัตน์ แสงกิตติสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมชาย ยอดราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวพนิดา ยอดราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกียรติศักดิ์ เนียมเล็ก
พนักงานขับรถยนต์

นายไกรสร เพชรสง
พนักงานขับรถยนต์

นายมณเฑียร เทพหนู
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกาญฐภัสส์ ชูหนู
คนงาน

นางสาวมัญชุภาก์ จีนชาวนา
คนงาน


คนงาน

นายปิยวัชร รัตนพงศ์
คนงาน

นายวริทธิ์ธร โชติชัย
คนงาน

นายอุดม เรือนแก้ว
ภารโรง

นายจักรกฤษณ์ มาสง
คนงาน

นายศุภกร ช่วยนวน
คนงานประจำรถขยะ

นายไพรัช ยังสังข์
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวสุภาวดี ขาวแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ